25 oktober 2007

Groen! verontwaardigd over meerderheidsbeleid: voor de bazen van Sportavan bakken geld, maar voor de werknemers van RecuPC géén cent

Groen! is verontwaardigd over de behandeling die de stad geeft aan de afgedankte werknemers van RecuPC:

Ze hebben geen cent opzegvergoeding of vakantiegeld gekregen;
Er is hen géén outplacement aangeboden;

De bevoegde schepen houdt hen op geen enkele manier op de hoogte van de gang van zaken. Vier full timers en een halve kracht in vaste dienst maken zich zorgen over de toekomst. De vier mensen met een WEP (werk ervaringsplan) statuut staan ook nog in de kou.

Door over te gaan tot een bruuske vereffening ipv tegen het einde van het jaar de activiteiten stop te zetten met een uitdoofscenario, is de vzw vele duizenden euro’s misgelopen. De globale inkomsten en uitgavenbegroting voor het jaar 2007 was namelijk in evenwicht . De vzw had nog duizenden euro’s subsidie tegoed voor 2007 die nu niet uitbetaald worden. Door de onmiddellijke contractbreuk met de WEP-pers moeten aan deze mensen verbrekingsvergoedingen worden uitbetaald terwijl de verkoop van de stock nu in slechte omstandigheden verloopt en dus minder zal opbrengen. Aan het ex-personeel is geen enkele zekerheid gegeven of ze wel hun vooropzeg en hun vakantiegeld zullen krijgen, waardoor hun sociale rechten geschonden zijn.

Schepen Robbeets zegt publiek dat die gelden zullen uitbetaald worden als het kan. Dit betekent dat indien de vereffening niet genoeg opbrengt de mensen naar hun geld mogen fluiten.

Ondertussen stelde het college de gemeenteraad maandag voor om méér dan 170.000 Euro in de uitgavenbegroting van de stad op te nemen voor de exploitatiekosten van Sportavan.. Het failliete Sportavan moet weer eens met publiek geld gered worden. Maar voor de correcte uitbetaling van de ex-werknemers van RecuPC kan er geen geld worden vrijgemaakt.

Groen! vindt dit onaanvaardbaar en vraagt de stad de werknemers van RecuPC alsnog correct te behandelen.


Fatiha Dahmani, Magda Aelvoet, Marleen Demuynck, Lisa Smolders

15 oktober 2007

Nieuws van de gemeenteraad van september

Wil je een overzichtje van wat er gebeurde op de gemeenteraad van september, dan kun je doorklikken naar onze speciale fractiebrief. Als je wilt, kun je die fractiebrief ook per mail krijgen. Stuur ons dan een mail, en wij zorgen voor de rest.

Groen! dwingt voor grotere groep mensen gratis huisvuilzakken af

Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 september kreeg Magda Aelvoet de toezegging van het College dat een bijkomende categorie mensen met een zeer laag inkomen (OMNIO gerechtigden) gratis huisvuilzakken van de stad zullen krijgen.

Het gaat over mensen met een zeer laag inkomen, die geen WIGW-statuut hebben, maar sinds 1 juli 07 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekenkas. Voor de Leuvense regio alleen gaat het hier toch over honderden mensen/gezinnen.

Het college had in juni naar aanleiding van opmerkingen van Fatiha Dahmani gesteld dat het bereid was een bijkomende groep mensen te helpen met gratis huisvuilzakken op voorwaarde dat het geen administratieve romplsomp zou veroorzaken.

Magda Aelvoet legde na gesprekken met mutualiteiten en stadsdiensten een praktisch voorstel op tafel, dat door het college werd aanvaard.

Nieuws van de gemeenteraad van augustus

Wil je een overzichtje van wat er gebeurde op de gemeenteraad van augustus, dan kun je doorklikken naar onze speciale fractiebrief. Als je wilt, kun je die fractiebrief ook per mail krijgen. Stuur ons dan een mail, en wij zorgen voor de rest.

Stad en provincie moeten harder optreden tegen Celis in Wilsele

(persbericht van 25 augustus 2007)

In de voorbije zomer kwam het bedrijf Celis, gelegen aan de Kolonel Begaultlaan in Wilsele, op kwalijke manier in het nieuws. In de nacht van 16 op 17 juli werd door Aquafin vastgesteld dat grote hoeveelheden olie via de riolering in het waterzuiveringsstation zijn terechtgekomen. Op basis van vaststellingen door de Vlaamse milieu-inspectie, de brandweer, OVAM en de stedelijke milieudienst bleek een lek in een opslagtank (van 50.000 l) op het terrein van het bedrijf Celis aan de basis hiervan te liggen. Via een overloop zou de olie (20.000 l lampenolie) in de riolering terechtgekomen zijn. Door de betrokken instanties werd gemeld dat er geen acuut gevaar was voor de volksgezondheid.

Voor Groen! wordt het hoog tijd dat stad en provincie samen werk maken van een hardere strategie tegen het bedrijf in kwestie. Het is niet verantwoord om dit bedrijf ongestoord verder te laten werken op deze locatie tot de vergunningen aflopen.

Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani: “Celis heeft in principe de nodige vergunningen tot 2011, en zal daarna naar Tildonk verhuizen. Op korte termijn willen we volledige duidelijkheid over alle aspecten van het recente incident. Zo willen we onder meer weten of uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt of er eerder – voor dit terrein op de riolering was aangesloten – gelijkaardige incidenten kunnen geweest zijn. Dat zou erop wijzen dat er sprake is van het niet naleven van de vergunningen. Maar daarmee mag het niet ophouden. Er is nood aan een hardere gezamenlijke strategie van stad en provincie tegen dit bedrijf.”

De voorbije jaren hebben de stadsdiensten keer op keer stappen ondernomen tegen herhaalde bouwovertredingen door het bedrijf. Telkens opnieuw blijkt dat Celis zich weinig of niets daarvan aantrekt, en alles naast zich neerlegt. Er zou op zijn minst mogen verwacht worden dat het parket harde maatregelen neemt.

Provincieraadslid Toon Toelen: “Maar ook van de provincie willen we volledige duidelijkheid en medewerking. Zo willen we onder meer weten of de voorbije jaren alles gedaan is om de volledige en correcte naleving te garanderen van de voorschriften, meerbepaald over de inkuiping van de opslagtanks. In de milieuvergunning van 2001 staat vermeld dat na een plaatsbezoek werd vastgesteld dat die inkuiping niet in orde was. Tekortkomingen op dit vlak kunnen leiden tot incidenten zoals voorbije juli.”

Uit de daden van het bedrijf blijkt dat er geen enkele bereidheid is om zich volledig te houden aan alle opgelegde regels. De bewoners uit de nabije woonzones maken zich terecht zorgen hierover. Net als zij zijn wij er onvoldoende van overtuigd dat Celis alles gedaan heeft om te voorkomen dat nieuwe ernstige milieuproblemen zich zullen voordoen. De enige conclusie kan dan ook zijn dat Celis hier niet thuishoort.

Fatiha Dahmani: “Wij zullen in de gemeenteraad de burgemeester ondervragen. Daarbij mag het niet enkel gaan over de details van het voorbije ernstige milieu-incident. Wij vragen aan het stadsbestuur om met de provincie tot een gezamenlijke en doeltreffende strategie te komen om het bedrijf nog voor het verlopen van de milieuvergunning in 2011 uit Wilsele weg te krijgen.”

Fatiha Dahmani (fractieleidster) en Toon Toelen (provincieraadslid voor Leuven)

Nieuws van de gemeenteraad van juni

Wil je een overzichtje van wat er gebeurde op de gemeenteraad van juni, dan kun je doorklikken naar onze speciale fractiebrief. Als je wilt, kun je die fractiebrief ook per mail krijgen. Stuur ons dan een mail, en wij zorgen voor de rest.