15 december 2007

Nieuws uit de gemeenteraad

Wil je graag een verslag van de tussenkomsten van Groen! in de gemeenteraad van november, klik dan hier. Wil je nieuws over de vorige gemeenteraden, dan kun je hier terecht.

14 december 2007

CO-uitstoot hoger dan ooit

De concentratie aan het broeikasgas CO2 in de atmosfeer heeft vorig jaar zijn hoogste niveau ooit bereikt. Op jaarbasis valt er een mondiale stijging van 0,53 procent te noteren. Dat zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de weerkundige organisatie van de Verenigde Naties. België scoorde wel goed: een vermindering van 1,3 procent.

Belangrijkste broeikasgas
De concentratie aan koolstofdioxide bedroeg vorig jaar 381,2 ppm (deeltjes per miljoen), tegen 379,2 ppm in 2005. In het laatste decennium droeg koolstofdioxide voor 87 procent bij tot de opwarming. In de laatste vijf jaar alleen al was dat 91 procent.

Stikstofdioxide stijgt ook
Sinds het begin van het industrieel tijdperk aan het einde van de 18e eeuw is de concentratietoename met 36 procent van CO2 in de atmosfeer voornamelijk te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen, aldus de WMO. Een van de andere gassen, distikstofoxide (N2O), bereikte met een concentratie van 320,1 ppb (deeltjes per miljard) eveneens een nieuw record. De methaanconcentratie bleef zo goed als stabiel.

over de hele aarde gemeten
De CO2-concentraties zijn het hoogst boven Noord-Amerika, Centraal-Europa en China. De geringste waarden zijn beneden de evenaar gemeten. Woordvoerster Carine Richard van de WMO benadrukte dat de cijfers van dit Greenhouse Gas Bulletin slaan op de hele planeet en verschillen van die in het rapport dat het secretariaat van de Conventie van de Verenigde Naties omtrent klimaatswijziging. Die cijfers slaan enkel op de geïndustrialiseerde landen.

12 december 2007

Groen! vraagt een adequate oplossing voor de tril- en geluidhinder in de Casinolaan in Wijgmaal

Op basis van een bevraging bij buurtbewoners in de Casinolaan, stelde gemeenteraadslid Fatiha Dahmani (Groen!) vragen aan de betrokken schepen over de tril- en geluidhinder. Naar aanleiding van de klachten van drie bewoners over tril- en geluidoverlast hebben enkele mensen van Groen! vervolgens de bewoners van de straat bezocht, en geconstateerd dat er effectief sprake is van tril- en geluidoverlast. Wij vermoeden dat dit wordt veroorzaakt door de betonplaten in de straat die op een bepaalde manier zijn aangelegd. De laatste tijd is er veel overlast door extra wegverkeer vanwege werkzaamheden elders. Groen! vroeg het college en de schepen van openbare werken om zich van de hinder op de hoogte te stellen.

In zijn antwoord stelde schepen Dirk Robbeets (sp.a-spirit) dat dit soort gevoeligheden vaker wordt gehoord van bewoners langs straten met betonplaten. De schepen heeft vanuit de Casinolaan nog geen klachten vernomen. De klachten verbazen hem omdat de bus er altijd heeft gereden. De schepen zegt toe een deskundige te laten sturen om ter plaatse te kijken. Mogelijk dat een betonplaat los is komen te liggen.

Raadslid Fatiha Dahmani (Groen!) wees erop dat enkele jaren geleden de naden tussen de betonplaten van een nieuwe emulsie zijn voorzien. Dit blijkt niet goed te werken, vooral niet bij warm weer en bij regen. Fatiha Dahmani gaf aan blij te zijn met de toezegging van de schepen om te gaan kijken en stelde voor de buurtbewoners erbij te betrekken.

19 november 2007

Klimaatverandering kan onomkeerbaar zijn


Je hoorde het misschien al in het nieuws. Er is een nieuw rapport gepubliceerd door het IPCC over de klimaatverandering. Het IPCC is een internationale organisatie van klimaatwetenschappers en vertegenwoordigers van de nationale overheden. Dat rapport is er nu. En zo is de basis gelegd voor de erg belangrijke internationale top in Bali binnenkort, waar de wereldgemeenschap zal onderhandelen over een opvolger voor het zogenaamde Kyoto-protocol.

Klimaatverandering kan vergaande en onomkeerbare gevolgen hebben. Dat is de belangrijkste conclusie van de samenvatting van de drie rapporten die het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, eerder dit jaar publiceerde. Over de tekst van deze samenvatting, die bedoeld is voor beleidsmakers, is vorige week in het Spaanse Valencia uitgebreid onderhandeld door een groot aantal regeringsdelegaties. De samenvatting geldt als een politieke conclusie van de drie voorgaande wetenschappelijke rapporten.

In die rapporten wordt het recente onderzoek naar de relatie van broeikasgassen en klimaatverandering tegen het licht gehouden, wordt gekeken naar de gevolgen van klimaatverandering en naar de manier waarop landen zich kunnen aanpassen aan die gevolgen.

Het nieuwe rapport, dat in Valencia is gepresenteerd is van groot belang omdat het de basis vormt voor de onderhandelingen op de klimaatconferentie in Bali, die volgende maand wordt gehouden. Op die conferentie moeten de deelnemende landen een akkoord bereiken over een tijdschema voor een vervolg op het Kyoto-protocol uit 1997, waarin afspraken zijn gemaakt voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen tot 2012.

Het probleem van het Kyoto-protocol is, dat een aantal van de grootste vervuilers daaraan niet meedoen. De Verenigde Staten en Australië hebben ‘Kyoto’ afgewezen, China en India hoeven als ontwikkelingslanden (nog) niet mee te doen. De vrees bestaat dat de VS ook tijdens de conferentie van Bali zullen proberen zich te onttrekken aan verplichtende maatregelen tegen klimaatverandering.

India, en in iets mindere mate ook China, vindt dat de geïndustrialiseerde landen als hoofdverantwoordelijken het probleem moeten oplossen, en dat de eigen economische ontwikkeling niet door klimaatbeleid in gevaar mag worden gebracht.

De meeste betrokkenen omschrijven het rapport als „een goed en uitgebalanceerd document”. Volgens deelnemers aan de onderhandelingen heeft de Amerikaanse delegatie nog wel geprobeerd sommige harde bewoordingen wat af te zwakken, maar zijn de belangrijkste conclusies overeind gebleven.

Alle twijfel over het bestaan van het broeikaseffect en over de invloed van de mens is uit het rapport verdwenen. Volgens betrokkenen is dat van groot belang, omdat de inhoud niet meer door de regeringen die aan de onderhandelingen hebben meegedaan kan worden afgewezen.

05 november 2007

Verslag van de vorige gemeenteraad

Wil je meer weten over wat we in de gemeenteraad van oktober hebben gedaan, dan kun je daarvoor terecht bij onze speciale fractiebrief.

25 oktober 2007

Groen! verontwaardigd over meerderheidsbeleid: voor de bazen van Sportavan bakken geld, maar voor de werknemers van RecuPC géén cent

Groen! is verontwaardigd over de behandeling die de stad geeft aan de afgedankte werknemers van RecuPC:

Ze hebben geen cent opzegvergoeding of vakantiegeld gekregen;
Er is hen géén outplacement aangeboden;

De bevoegde schepen houdt hen op geen enkele manier op de hoogte van de gang van zaken. Vier full timers en een halve kracht in vaste dienst maken zich zorgen over de toekomst. De vier mensen met een WEP (werk ervaringsplan) statuut staan ook nog in de kou.

Door over te gaan tot een bruuske vereffening ipv tegen het einde van het jaar de activiteiten stop te zetten met een uitdoofscenario, is de vzw vele duizenden euro’s misgelopen. De globale inkomsten en uitgavenbegroting voor het jaar 2007 was namelijk in evenwicht . De vzw had nog duizenden euro’s subsidie tegoed voor 2007 die nu niet uitbetaald worden. Door de onmiddellijke contractbreuk met de WEP-pers moeten aan deze mensen verbrekingsvergoedingen worden uitbetaald terwijl de verkoop van de stock nu in slechte omstandigheden verloopt en dus minder zal opbrengen. Aan het ex-personeel is geen enkele zekerheid gegeven of ze wel hun vooropzeg en hun vakantiegeld zullen krijgen, waardoor hun sociale rechten geschonden zijn.

Schepen Robbeets zegt publiek dat die gelden zullen uitbetaald worden als het kan. Dit betekent dat indien de vereffening niet genoeg opbrengt de mensen naar hun geld mogen fluiten.

Ondertussen stelde het college de gemeenteraad maandag voor om méér dan 170.000 Euro in de uitgavenbegroting van de stad op te nemen voor de exploitatiekosten van Sportavan.. Het failliete Sportavan moet weer eens met publiek geld gered worden. Maar voor de correcte uitbetaling van de ex-werknemers van RecuPC kan er geen geld worden vrijgemaakt.

Groen! vindt dit onaanvaardbaar en vraagt de stad de werknemers van RecuPC alsnog correct te behandelen.


Fatiha Dahmani, Magda Aelvoet, Marleen Demuynck, Lisa Smolders

15 oktober 2007

Nieuws van de gemeenteraad van september

Wil je een overzichtje van wat er gebeurde op de gemeenteraad van september, dan kun je doorklikken naar onze speciale fractiebrief. Als je wilt, kun je die fractiebrief ook per mail krijgen. Stuur ons dan een mail, en wij zorgen voor de rest.

Groen! dwingt voor grotere groep mensen gratis huisvuilzakken af

Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 september kreeg Magda Aelvoet de toezegging van het College dat een bijkomende categorie mensen met een zeer laag inkomen (OMNIO gerechtigden) gratis huisvuilzakken van de stad zullen krijgen.

Het gaat over mensen met een zeer laag inkomen, die geen WIGW-statuut hebben, maar sinds 1 juli 07 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekenkas. Voor de Leuvense regio alleen gaat het hier toch over honderden mensen/gezinnen.

Het college had in juni naar aanleiding van opmerkingen van Fatiha Dahmani gesteld dat het bereid was een bijkomende groep mensen te helpen met gratis huisvuilzakken op voorwaarde dat het geen administratieve romplsomp zou veroorzaken.

Magda Aelvoet legde na gesprekken met mutualiteiten en stadsdiensten een praktisch voorstel op tafel, dat door het college werd aanvaard.

Nieuws van de gemeenteraad van augustus

Wil je een overzichtje van wat er gebeurde op de gemeenteraad van augustus, dan kun je doorklikken naar onze speciale fractiebrief. Als je wilt, kun je die fractiebrief ook per mail krijgen. Stuur ons dan een mail, en wij zorgen voor de rest.

Stad en provincie moeten harder optreden tegen Celis in Wilsele

(persbericht van 25 augustus 2007)

In de voorbije zomer kwam het bedrijf Celis, gelegen aan de Kolonel Begaultlaan in Wilsele, op kwalijke manier in het nieuws. In de nacht van 16 op 17 juli werd door Aquafin vastgesteld dat grote hoeveelheden olie via de riolering in het waterzuiveringsstation zijn terechtgekomen. Op basis van vaststellingen door de Vlaamse milieu-inspectie, de brandweer, OVAM en de stedelijke milieudienst bleek een lek in een opslagtank (van 50.000 l) op het terrein van het bedrijf Celis aan de basis hiervan te liggen. Via een overloop zou de olie (20.000 l lampenolie) in de riolering terechtgekomen zijn. Door de betrokken instanties werd gemeld dat er geen acuut gevaar was voor de volksgezondheid.

Voor Groen! wordt het hoog tijd dat stad en provincie samen werk maken van een hardere strategie tegen het bedrijf in kwestie. Het is niet verantwoord om dit bedrijf ongestoord verder te laten werken op deze locatie tot de vergunningen aflopen.

Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani: “Celis heeft in principe de nodige vergunningen tot 2011, en zal daarna naar Tildonk verhuizen. Op korte termijn willen we volledige duidelijkheid over alle aspecten van het recente incident. Zo willen we onder meer weten of uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt of er eerder – voor dit terrein op de riolering was aangesloten – gelijkaardige incidenten kunnen geweest zijn. Dat zou erop wijzen dat er sprake is van het niet naleven van de vergunningen. Maar daarmee mag het niet ophouden. Er is nood aan een hardere gezamenlijke strategie van stad en provincie tegen dit bedrijf.”

De voorbije jaren hebben de stadsdiensten keer op keer stappen ondernomen tegen herhaalde bouwovertredingen door het bedrijf. Telkens opnieuw blijkt dat Celis zich weinig of niets daarvan aantrekt, en alles naast zich neerlegt. Er zou op zijn minst mogen verwacht worden dat het parket harde maatregelen neemt.

Provincieraadslid Toon Toelen: “Maar ook van de provincie willen we volledige duidelijkheid en medewerking. Zo willen we onder meer weten of de voorbije jaren alles gedaan is om de volledige en correcte naleving te garanderen van de voorschriften, meerbepaald over de inkuiping van de opslagtanks. In de milieuvergunning van 2001 staat vermeld dat na een plaatsbezoek werd vastgesteld dat die inkuiping niet in orde was. Tekortkomingen op dit vlak kunnen leiden tot incidenten zoals voorbije juli.”

Uit de daden van het bedrijf blijkt dat er geen enkele bereidheid is om zich volledig te houden aan alle opgelegde regels. De bewoners uit de nabije woonzones maken zich terecht zorgen hierover. Net als zij zijn wij er onvoldoende van overtuigd dat Celis alles gedaan heeft om te voorkomen dat nieuwe ernstige milieuproblemen zich zullen voordoen. De enige conclusie kan dan ook zijn dat Celis hier niet thuishoort.

Fatiha Dahmani: “Wij zullen in de gemeenteraad de burgemeester ondervragen. Daarbij mag het niet enkel gaan over de details van het voorbije ernstige milieu-incident. Wij vragen aan het stadsbestuur om met de provincie tot een gezamenlijke en doeltreffende strategie te komen om het bedrijf nog voor het verlopen van de milieuvergunning in 2011 uit Wilsele weg te krijgen.”

Fatiha Dahmani (fractieleidster) en Toon Toelen (provincieraadslid voor Leuven)

Nieuws van de gemeenteraad van juni

Wil je een overzichtje van wat er gebeurde op de gemeenteraad van juni, dan kun je doorklikken naar onze speciale fractiebrief. Als je wilt, kun je die fractiebrief ook per mail krijgen. Stuur ons dan een mail, en wij zorgen voor de rest.

11 juni 2007

Dankjewel groene kiezers!

Namens mezelf en ook namens alle kandidaten en militanten wil ik heel graag al onze kiezers bedanken voor hun steun op zondag 10 juni. Voor de partij als geheel hebben we een belangrijk doel bereikt. Er zullen terug ecologisten in het federaal parlement zitten, en dat is hoe dan ook een geweldig resultaat.

In de kieskring Leuven haalden we 8,22%, meteen het beste resultaat voor Groen! bij deze verkiezingen. In het kanton was de score 11,81%. Door de ingewikkelde regels van de zeteltoewijzing in de Vlaams-Brabantse kieskringen viel de groene zetel evenwel uiteindelijk in Brussel-Halle-Vilvoorde. Ik was zelf ook heel erg blij met mijn score van 13.866 stemmen op de groene senaatslijst.

Met dit resultaat kunnen we de volgende jaren opnieuw onze partij versterken en uitbouwen en een duidelijke groene stem laten horen in het parlement. Heel erg bedankt dat jullie dat mee mogelijk gemaakt hebben!

09 juni 2007

Zet Groen! aan het werk op 10 juni


Tijdens de laatste dag van de campagne organiseerden we een kleurige fietskaravaan, in aanwezigheid van de ijsbeer. Meer foto's kun je hier vinden.

De ijsbeer kiest voor Groen!


Misschien hebben jullie hem de voorbije weken ook gezien: de ijsbeer. De ijsbeer is zo’n beetje uitgegroeid tot de mascotte van Groen! in deze kiescampagne. En daar zijn ook goede redenen voor. Door de opwarming van de aarde smelt het ijs. En daardoor wordt letterlijk de ruimte om te leven voor de ijsbeer kleiner. Want verder naar het noorden kan de ijsbeer niet, want daar is niets meer. Dat ijsberen verdrinken omdat ze niet snel genoeg op een stuk ijs raken, lijkt een beetje hallucinant, maar dat is wat er aan het gebeuren is. Als er niets verandert zullen tegen 2050 de enige ijsberen die er nog zijn, in een dierentuin zitten.

De ijsbeer is misschien wel een symbool voor alle levende wezens op deze planeet. Misschien is het voor ons, hier in België, niet zo heel erg als het een beetje warmer wordt. Zo lijkt het tenminste. Maar we leven hier niet op een eiland. Als je in Afrika leeft, kan ‘warmer’ het verschil uitmaken tussen leven en dood. En hoewel de Afrikanen zowat het minste hebben bijgedragen aan het huidig broeikaseffect, zullen zij wel het grootste slachtoffer ervan worden. De keuzes die wij hier de volgende jaren maken, zullen mee bepalen welke levenskansen mensen aan de andere kant van de planeet hebben. En voor de mensen die hier leven, geldt een gelijkaardige redenering. De ecologische voetafdruk van de huidige generatie bepaalt het gewicht op de schouders van onze kinderen en kleinkinderen.

Er zijn wel eens mensen die nog altijd beweren dat wat Groen! zegt niet ‘sociaal’ zou zijn. Er zijn weinig dingen die zo onwaar zijn als die uitspraak. Het tegendeel is waar. Omdat de generaties voor ons dachten dat afval wel zou ‘verdwijnen’ als ze het in de grond stopten, betalen wij nu enorm veel geld om gevaarlijke bodems te saneren. Omdat de generaties voor ons het niet altijd nodig vonden iets te doen aan de gevaarlijke luchtvervuiling, zijn er ondertussen al duizenden mensen vroegtijdig gestorven of ernstig ziek. De maatschappelijke kost van het niet maken van groene keuzes is enorm, en die wordt in harde euro’s betaald. Milieuvervuiling kun je in veel gevallen vermijden, door meteen een ecologische keuze te maken. Minder moeten uitgeven voor het opruimen voor vervuiling of het helpen van slachtoffers van die vervuiling betekent dat er meer geld overblijft voor goede gezondheidszorg of ouderenvoorzieningen. Want de kosten daarvoor kun je niet zomaar vermijden. Het niet maken van ecologische keuzes is dus zowat de meest asociale politiek denkbaar.

Met de klimaatverandering is het niet anders. Het zijn wereldwijd de armsten die het grootste slachtoffer zijn van het gedrag van de rijksten. Ofwel kiezen we nu voor een structurele aanpak en zorgen we dat er minder broeikasgassen in de lucht komen, en dan zal dat iedereen ten goede komen. Ofwel doen we niets, en dan zullen binnen enkele jaren enkel de rijken zich nog een duur gekoeld huis kunnen permitteren. Dat is de realiteit.

Dat het klimaat verandert, kunnen we al niet meer tegenhouden. Een klimaatchaos voorkomen kunnen we nog wel. En die keuzes liggen in onze handen. Groen! heeft altijd een boodschap van hoop gehad, en dat is nu niet anders. Het is immers wel degelijk mogelijk om aan wie nu leeft, en wie nog moet geboren worden een waardig leven te garanderen. Maar dan mogen we wel niet meer te lang wachten. Volgens de wetenschappers hebben we nog een tien tot vijftien jaar om het tij te keren. Gemakkelijk zal het niet zijn, maar mogelijk is het wel. De beste, meest logische, en meest realistische keuze is nu voluit gaan voor een ecologische omslag. Wie dat ook wil, die moet Groen! aan het werk zetten.
Ga ook eens kijken op Red de ijsbeer.

Voor een humaan asiel- en migratiebeleid

Deze week hoorde ik andermaal een verhaal van iemand die in Leuven verbleef maar op hardhandige wijze uit zijn huis werd gehaald en werd overgebracht naar het centrum in Vottem voor mensen die illegaal in het land verblijven. Hij zal nu normaal worden uitgewezen naar Nepal.

De manier waarop dit blijft gebeuren in ons land stuit me tegen de borst. Voor mij is het duidelijk dat de manier waarop de paarse regering is omgegaan met het beleid rond asiel en migratie niet goed is. Er is terecht tegen geprotesteerd, en ik hoop echt dat dit beleid zal veranderen. Als een van de enige partijen bleef Groen! opkomen voor een andere aanpak.

Groen! wil een humaan asielbeleid met rechtszekere en transparante procedures. Het uitgangspunt moet zijn dat mensen die bescherming nodig hebben die ook effectief krijgen. Groen! wil een openbare evaluatie van de opvangwet, uitvoeringsbesluiten en opvangpraktijken. Deze evaluatie moet gebeuren door een onafhankelijke instantie en moet het voorwerp zijn van een parlementair debat waarin de minister, de opvanginstanties en de NGO’s gehoord worden. Groen! wil dat de gesloten centra zoals ze vandaag bestaan op termijn verdwijnen. Mensen zonder wettig verblijf die geen misdrijf begaan hebben kunnen niet opgesloten worden als gevangenen. Minderjarigen mogen onder geen beding opgesloten worden in een gesloten centrum. Groen! wil objectieve criteria voor regularisatie van mensen zonder papieren vastleggen in de wet. Een regularisatiecommissie spreekt zich hierover uit in plaats van de minister. Tegelijkertijd wil Groen! een ambtshalve regularisatie van alle dossiers met meer dan 3 jaar procedure bij de Raad van State om de achterstand in procedures snel weg te werken.

Dus voor al wie het niet eens was met het asiel- en migratiebeleid van de paarse regering: Groen! is de meest logische keuze.

01 juni 2007

Actie voor goede gezondheidszorg


Vandaag ging ik door met onze acties om aandacht te vragen voor de groene voorstellen over gezondheidszorg. Hier ben ik bezig aan het Heilig Hart-ziekenhuis.

31 mei 2007

De keuze is logisch


Tegen de sluipende privatisering van de gezondheidszorg


Samen met Heidi Vanheusden ben ik op stap langs een aantal Leuvense zorginstellingen om zo meer uitleg te geven over de groene standpunten over gezondheidszorg. Een belangrijk thema is ons verzet tegen een sluipende privatisering. Je kunt hierover ook een stukje lezen bij Heidi Vanheusden.

De bib van Wijgmaal

En tussen de campagne door gaat het werk als gemeenteraadslid gewoon door. Tijdens de voorbije gemeenteraad van 21 mei kwam ik onder meer tussen over de bib van Wijgmaal. Die zal gesloten worden en dat vinden we geen goed idee. Het is jammer dat deze bib dicht moet.

Op de website van Groen!Leuven kun je elke maand een uitgebreid verslag vinden van het werk van de raadsleden van Groen! in gemeente-, OCMW- en provincieraad. Je kunt die verslagen ook elke maand in je mailbox krijgen als je dat zou willen. Gewoon even mailen, en we zorgen ervoor.

26 mei 2007

Met de ijsbeer op stap


Vandaag hebben we met enkele mensen van Groen! en samen met de ijsbeer actie gevoerd in Kessel-Lo en Leuven. Ik was er ook bij, samen met onder meer Peter Lombaert. Meer foto's kun je hier vinden.

CampagnefilmpjeBekijk hier het mooie campagnefilmpje van Groen!

Hoe een doekje soms verblindt...


Uit een onderzoek van de universiteit van Louvain-La-Neuve zou blijken dat één Belg op drie zich stoort zich aan het dragen van hoofddoeken op openbare plaatsen. Iets meer dan de helft is er zelfs voor om de hoofddoek op bepaalde plaatsen te verbieden. Onverdraagzaamheid en racisme zouden aan de basis liggen van de intolerantie tegenover hoofddoeken, dat stellen de onderzoekers.


Het zogenaamde hoofddoekendebat, onder meer naar aanleiding van de dresscode in Antwerpen, krijgt stilaan een dimensie die geheel buiten proportie is. Waar gaat het eigenlijk nog over? Dat mensen aan een loket van een openbare dienst neutraal behandeld worden, lijkt me evident. Maar neutraliteit staat of valt niet met de hoofddoek, wel met een gelijke behandeling van elke klant. Opleggen van een strikte ‘steriele’ neutraliteit in staatsinstellingen leidt tot frustratie en ongelijkheid. Het staat mijlenver van de openheid, het pluralisme en het pragmatisme dat Vlaanderen de voorbije eeuw heeft getypeerd. Ik ben dan ook blij met de manier waarop mijn Antwerpse groene collega’s Meyrem Almaci en Mieke Vogels op een waardige manier deze discussie voeren. De groene affichecampagne is terecht goed ontvangen bij de allochtone gemeenschap.


Als Groen! is ons standpunt: vrije keuze. Vrouwen die een hoofddoek willen dragen, moeten dat kunnen. Vrouwen die geen hoofddoek willen dragen, moeten dat evenzeer kunnen. Zo simpel is het. Een verbod verzwakt enkel nog de maatschappelijke positie van deze groep en polariseert: voor diegenen die effectief gedwongen worden op het dragen van een hoofddoek, verkleint het nog maar eens hun kansen op de arbeidsmarkt en voor diegenen die er uit eigen vrije wil voor kiezen is het zowel een onderdrukking van hun eigenheid als eveneens een beperking van hun kansen. Welk doel hebben we hier dan bereikt?


Wat er ook van zij: door de hoofddoek over de hoofden van de draagsters heen steeds meer tot symbool te verheffen wordt ook de stem van die draagsters gesmoord. In dit debat getuigt het zelfs van een nieuwe vorm van paternalisme: wij beslissen voor deze vrouwen wat een symbool van onderdrukking is, in hun plaats, ongeacht wat zij zelf vinden.


Ik wil afsluiten met een citaat van Mieke Vogels: “We zijn niet voor of tegen een hoofddoek. We spreken ons uit voor de vrije keuze, voor het recht om je identiteit te behouden, ook in overheidsdienst. Het is niet omdat je een hoofddoek op hebt dat je automatisch onderdrukt wordt, het is niet omdat je geen hoofddoek op hebt dat je als vrouw in deze maatschappij automatisch alle kansen krijgt. Door de hoofddoek tot een symbool te verheffen, wordt het debat alleen maar gepolariseerd en wordt de aandacht afgeleid van de noodzaak aan positieve acties in huisvesting, onderwijs en werk.”

24 mei 2007

Ik was samen met de ijsbeer op de markt


Vorige vrijdag voerden we met een delegatie van Groen! actie op de vrijdagmarkt van Leuven. En de ijsbeer was er ook bij. Wil je nog meer foto's zien van deze actie, klik dan hier. En ga zeker ook eens kijken op onze enige echte ijsbeersite.

Ik steun Wonen en Werken


Misschien las je het in de kranten de voorbije weken. Bij Wonen en Werken dreigt een deel van de opleidingen weg te vallen door het schrappen van Europese subsidies. Samen met de groene kandidaten Heidi Vanheusden en Magda Aelvoet bracht ik een bezoek aan Wonen en Werken. Daarmee wilden we onze steun uitspreken aan de actie die daar gevoerd werd.


Groen! vindt het onbegrijpelijk dat een schitterend initiatief in de sociale economie door een dreigend gebrek aan steun voor een aantal opleidingen niet langer subsidies zou krijgen. Daardoor zouden én een aantal jobs verloren gaan én zouden opleidingen voor mensen die in het gewone opleidingscircuit niet terecht kunnen, wegvallen. Groen! is van oordeel dat Wonen en Werken verder steun moeten krijgen voor langdurige opleidingen voor kansarmen. Zij bieden hiermee aan een kwetsbare doelgroep alsnog kansen op de arbeidsmarkt en ruimer ook kansen in het leven.


Het laatste nieuws is dat er op Vlaams niveau aan een oplossing wordt gewerkt, maar wij zullen pas gerust zijn als alles ook echt in orde komt.

De keuze is logisch


Sinds enkele dagen kun je deze affiche in het straatbeeld zien. Ze is heel mooi, en ik ben er heel trots op. Help mij om in zoveel mogelijk straten van deze stad deze mooie ecologische affiche aan het raam te krijgen. Stuur een mail, en wij zorgen dat jij een affiche thuiskrijgt.

Ecologisch duurt het langst

Ik neem hier de draad weer op op mijn blog. De voorbije maanden zijn we met de nieuwe ploeg raadsleden aan het werk gegaan in de gemeenteraad. En het beloven boeiende jaren te worden. Elke maand merken we weer hoe onmisbaar Groen! in de gemeenteraad is.

In het parlement is het niet anders. De voorbije jaren waren er geen parlementsleden van Groen! in Kamer en Senaat. En dat moet echt veranderen op 10 juni. Ik kan me nog altijd geen parlement voorstellen zonder groene parlementsleden.

Groen! heeft drie grote speerpunten bij deze campagne:
  • klimaat
  • armoede
  • diversiteit

Klimaat. Dit thema kreeg de voorbije maanden, onder meer door de film van Al Gore, eindelijk de aandacht die het verdient. Wat de ecologisten al jaren zeggen, lijkt nu stilaan bij iedereen door te dringen. De klimaatverandering, in grote mate veroorzaakt door de mens, kan grote gevolgen hebben voor de levenskansen van wie nu leeft en nog moet geboren worden. De klimaatverandering tegenhouden kunnen we niet meer. Een klimaatchaos vermijden kunnen we nog wel. Dat kan als we nu doortastende maatregelen nemen, zoals een heuse klimaatwet. En wie anders dan Groen! is het beste geplaatst om zo'n toekomstgericht en hoopvol beleid te voeren.

Armoede. De voorbije jaren is de armoede toegenomen in dit land. Dat blijkt uit alle rapporten die hierover onlangs gepubliceerd werden. Armoede is een onrecht. Terwijl een aantal mensen steeds rijker wordt, dreigt een groeiende groep mensen verder in de marge van de samenleving geduwd te worden. Iedereen wordt langs alle mediakanalen opgeroepen om steeds meer te consumeren en steeds meer te willen bezitten. Maar voor veel mensen is die als normaal voorgestelde levensstijl niet bereikbaar. Zij voelen zich uitgesloten, of storten zich in de schulden. Groen! wil zich niet neerleggen bij de stijgende armoede.

Diversiteit. Mensen zijn verschillend, en dat is mooi. Maar volgens velen staat 'verschil' alleen maar gelijk aan 'conflict'. Zij willen mensen tegen elkaar opzetten. Zij willen mensen het recht ontzeggen hun eigenheid, onder meer cultureel of religieus, ook te uiten. Deze maatschappij is van iedereen. We zitten samen in dezelfde boot. Of we nu wit of gekleurd zijn, de klimaatverandering treft ons allemaal. En of we in staat zullen zijn onze maatschappij op het spoor van een duurzame en rechtvaardige toekomst te zetten, is ons aller verantwoordelijkheid. Groen! wil blijven werken aan een warme samenleving, die rijk is aan verschil.