23 februari 2008

Nieuws van de gemeenteraad van januari

Wil je een overzicht van de tussenkomsten van de Groen!-fractie in de gemeenteraad van januari, klik dan hier. Wil je ook verslagen zien van vorige gemeenteraden, klik dan hier.

18 februari 2008

Hoofddoekenverbod in Leuvens stadsdiensten kansloos!

(10 februari 2008)

Nadat Antwerpen, Gent en Lier het hoofddoekenverbod voor stadspersoneel goedkeurden, is de kans groot dat dit debat vroeg of laat ook in Leuven zal gevoerd worden. Groen! stelt vast dat de Leuvense bevolking wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan achtergronden, culturen en religies. In deze context is het de taak van de lokale overheid om basisprincipes van onze democratische rechtstaat zoals het neutraliteitsbeginsel op hedendaagse wijze in te vullen en er een actuele concrete invulling aan te geven. De Leuvense Groen!fractie zal zich tegen een hoofddoekenverbod verzetten. Fractieleider Fatiha Dahmani: “Ik stel net als de burgemeester vast dat de Leuvense gemeenteraad een progressieve groenrode meerderheid telt van 23 op 45 stemmen. Groen! is zonder meer bereid om een wisselmeerderheid aan te gaan met SP-A Spirit rond deze kwestie.”

Door een hoofddoekenverbod geraakt de grote diversiteit binnen de moslimgemeenschap (die buitenstaanders doorgaans niet zien) op de achtergrond, ten voordele van het samenkomen rond dat ene: het verbod op het dragen van een hoofddoek. Een opgelegd hoofddoekenverbod ontneemt een vrouw de kans om de doek spontaan af te leggen, als ze dit wenst. Raadslid Fatiha Dahmani: “Het is aan de allochtone vrouwen zelf om uit te maken of ze hoofddoek willen dragen of ze er geen willen dragen. Het dragen van een hoofddoek brengt noch de dienstverlening van een stad noch de vrijheid van anderen in het gedrang.” Mensen moeten het gevoel hebben dat ze in hun waarde worden gelaten voordat ze bepaalde culturele gewoontes willen of kunnen doorbreken. Anders zullen ze geneigd zijn hun cultuur te verdedigen.Groen! is ook bezorgd dat een hoofddoekverbod als uitsluitingsmechanisme kan worden gehanteerd. Allochtone vrouwen zijn een zeer kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Een hoofddoekverbod is voor een aantal van hen een haast onoverkomelijke drempel om te solliciteren. De opmerking dat “zij zich maar moeten aanpassen”, gaat voorbij aan het feit dat emancipatiebeleid soms rekening moet houden met culturele tradities, zeker wanneer deze tradities geen directe problemen vormen. De overheid heeft ook hier een voorbeeldfunctie. Het is daarom absoluut ongepast dat zij het signaal geeft aan de privé sector dat een hoofddoekverbod de norm voor werknemers moet zijn.

Fatiha Dahmani (fractieleidster)

Geen schijngevechten aan Conscienceplein

(29 januari 2008)

Dat het dossier rond het Conscienceplein weer in een stroomversnelling komt dankzij de Ministers Ceyssens en Van Mechelen, vindt Groen! een goede zaak.

De raadsleden Dahmani en Aelvoet betreuren het echter dat de deblokkering van het dossier uitsluitend afhankelijk zou worden van de bouw van serviceflats voor senioren .

Al wie zich ook maar een beetje met het sociale woningbeleid in Leuven bezig houdt, weet hoe verschrikkelijk lang de wachtlijsten zijn voor mensen die wachten op een sociale woning of appartement, onder hen ook heel veel bejaarden. Het is veel beter in de sociale woningbouw een mix van leeftijdsgroepen na te streven. De sociale huisvestingmaatschappij Dijledal heeft o.a. op de Vaartdijk al bewezen, dergelijke sociale woningen met seniorenflats succesvol te kunnen realiseren.

Groen! Leuven is van mening dat de buurt in het verleden onvoldoende betrokken werd bij de plannen rond de sociale woningen. Dit euvel moet verholpen worden door een open communicatie met voldoende inspraakmogelijkheden voor de buurt.

Fatiha Dahmani (fractieleidster gemeenteraad)Magda Aelvoet (gemeenteraadslid, bestuurslid Dijledal)

Uitbreiding van E314 zorgt voor verkeersinfarct

(24 januari 2008)

Gisteren stelde een aantal CD&V burgemeesters voor om de E314 uit te breiden met een bijkomend rijvak. Als reden werd het fileleed aangehaald. Groen! verzet zich met klem tegen dit weinig doordachte voorstel. Extra rijstroken aanleggen - waar de burgemeesters en de bedrijvenorganisatie VOKA voor pleiten – heeft geen zin omdat ze nog meer verkeer aantrekken en al snel verzadigd zullen zijn. In het beste geval verplaatst de flessenhals zich van Leuven naar Bertem. Daar zal alle verkeer volledig stilvallen omdat Brussel deze autotsunami niet meer zal kunnen verwerken.

Fatiha Dahmani, raadslid Groen!Leuven: “ Dit voorstel gaat volledig voorbij aan de nuchtere realiteit. In de afgelopen 10 jaar is het verkeer op de E314 met een kwart toegenomen. In de komende 10 jaar moeten we ernaar streven om het met een kwart te laten afnemen. De keuze ligt voor de hand. Het enige dat kan helpen is meer en beter investeren in openbaar vervoer.”
Groen! pleit voor meer dubbeldektreinen van en naar Brussel, de uitbreiding van het gewestelijk expressnet naar Leuven met snelle tramlijnen die de economische wijken van de hoofdstad bedienen en, zoals geopperd door het nieuwe Europese klimaatplan, de invoering van slim rekeningrijden waardoor kiezen voor trein, tram en bus logisch wordt.

Vlaams parlementslid Eloi Glorieux: “Beton gieten om files tegen te gaan, is net zo efficiënt als alcohol drinken om een drankverslaving te bestrijden. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een klimaatplan voor. We moeten tegen 2020 drastisch snoeien in onze CO2 vervuiling. We moeten niet werken aan meer, maar wel aan minder autoverkeer. Ik zal Minister Crevits in het parlement vragen hoe de ongebreidelde uitbreiding van autosnelwegen te rijmen valt met de plannen van de Europese Commissie. Ik zal bij de collega’s in het parlement steun zoeken om de resolutie van CD&V burgemeersters Sauwens en Claes niet goed te keuren.”

Fatiha Dahmani-fractieleider Groen!LeuvenEloi Glorieux, Vlaams Parlementslid Groen!

Waar blijft de oprichting van de bijzondere

(14 januari 2008)

Gedurende de gemeenteraad van december was het college verplicht een dossier van Sportoase, namelijk de tegemoetkoming omwille van stijgende energiekosten, terug te trekken omdat er geen spaander van heel was gebleven. In de zitting beloofde het college dat er een bijzondere werkgroep zou komen met een vertegenwoordiger van elke fractie, ook van de oppositie.
Hoewel ondertussen de commissie-uitnodigingen van Financiën en Sport voor januari ’08 al verzonden zijn, hebben de leden van de oppositie niets meer gehoord over de bijzondere werkgroep waarmee het incident in december werd bezworen.
Voor Groen!Leuven is de vakantie duidelijk voorbij en hoeft er niet meer gedraald te worden met de bijeenroeping van die werkgroep.

Fatiha Dahmani (fractieleidster van Groen!, lid van de commissie sport) en Magda Aelvoet (gemeenteraadslid, lid van de commissie financiën)

Nieuws van de gemeenteraad van december

Wil je nieuws over wat de raadsleden van Groen! deden in de gemeenteraad van december, dan kun je daarvoor hier terecht.

Nieuw nummer nieuwsbrief

Er is een nieuw nummer uit van de nieuwsbrief van Groen!Leuven.