21 januari 2009

Verkeerssituatie Keizersberg verdient eindelijk een oplossing


De verkeerssituatie onderaan de Keizersberg, aan het kruispunt met de Mechelse en de Riddersstraat is complex en gevaarlijk. Met name voor de fietsers die de Keizersberg afdalen is de situatie erg onveilig. Het wegdek ligt er heel slecht bij, wat vooral voor fietsers risicovol is. Voor de auto’s is het kruispunt te breed en onoverzichtelijk, waardoor ze in veel gevallen te ver het kruispunt oprijden of denken dat ze voorrang hebben wanneer dat niet het geval is. Elk jaar gebeuren er ongevallen waarbij fietsers worden aangereden.


Marleen Demuynck: “Dat het hier gevaarlijk is, is al erg lang geweten. Heel veel burgers, onder meer verenigd in het comité 3012WD, vragen terecht al vele jaren dat er eindelijk een veilige oplossing wordt uitgewerkt voor dit kruispunt. Maar telkens blijft het antwoord van het stadsbestuur bij vage beloften. Dit kan echt niet langer. Wij vragen dat er op zeer korte termijn een beslissing wordt genomen om tot een veilige verkeerssituatie te komen op dit kruispunt. Zeker nu de volgende jaren het hele gebied rond de Vaartkom verder ontwikkeld zal worden kan een structurele oplossing voor dit kruispunt niet uitblijven. Het stadbestuur zou bij het uitwerken van die oplossing actief moeten samenwerken met de betrokken burgers.”


Fatiha Dahmani: “Aan de gemeenteraad van 26 januari willen we een concreet voorstel ter stemming voorleggen. We weten dat het kruispunt onderaan de Keizersberg erg complex is, maar dat mag geen excuus zijn om nog langer te wachten met een oplossing. Ons voorstel bestaat uit twee elementen. Ten eerste vragen we dat het stadsbestuur op korte termijn een verkeersstudie laat maken voor dit kruispunt waarbij drie alternatieve oplossingsscenario’s worden uitgewerkt (bv. met of zonder een rond punt, met mogelijke herpositionering van de uitgang van de Riddersstraat, …). Voor die studie kan een extern bureau of een eigen dienst gebruikt worden. Bedoeling moet wel zijn om binnen een zestal maanden een concreet voorstel met drie opties klaar te hebben. Vervolgens zou het stadsbestuur een actief overleg moeten opstarten met de bewoners over die drie alternatieven, waarna in gezamenlijk overleg de beste optie kan gekozen worden. Ten tweede vragen we dat er onmiddellijk al voorlopige maatregelen worden genomen om de verkeerssituatie overzichtelijker te maken. Het wegdek zou voldoende moeten hersteld worden, en er zou een duidelijk in kleur gemarkeerde fietsvoorkeurstrook op de weg moeten worden aangebracht. Zo kunnen de automobilisten die het kruispunt oprijden onmiddellijk zien waar ze halt moeten houden. Zo’n gekleurde strook is natuurlijk geen structurele oplossing, maar ze kan toch al voorlopig tot een verbetering leiden.”

Marleen Demuynck en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

19 januari 2009

Groen! wil meetpunt fijn stof in Leuven

De voorbije jaren hebben de groene gemeenteraadsleden reeds verschillende malen gevraagd om metingen te organiseren in Leuven om eindelijk een juist zicht te krijgen op de concentraties van fijn stof. Die vraag werd steeds min of meer afgewimpeld met een verwijzing naar de Vlaamse overheid die maar zou moeten instaan voor zo’n metingen. Politiek is dat een erg onbevredigend antwoord, Leuven kan en moet meer doen om greep te krijgen op de luchtvervuiling. Heel veel beleidsmaatregelen die op lokaal vlak kunnen beslist worden kunnen wel degelijk effect hebben op het fijn stof. Met de discussie over wie het meetpunt moet plaatsen wordt ook dat debat netjes naar achter geschoven, en dat kan niet langer. Nu is er een concrete aanleiding die bewijst dat het op stadsniveau wel anders kan.

Fatiha Dahmani: “Dit weekend verklaarde Vlaams minister Crevits tijdens de nieuwsjaarsreceptie van de CD&V in Brugge dat zij subsidies zal geven aan die stad voor de aankoop van een meettoestel voor fijn stof. Hiermee is voldoende bewezen dat er geen excuus meer is voor het Leuvens stadsbestuur. Het meettoestel zal in overleg tussen de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij op een goede locatie worden geplaatst in de West-Vlaamse stad. Voor ons is het duidelijk: wat in Brugge kan, moet in Leuven ook kunnen. Wij roepen het stadsbestuur dan ook op om op korte termijn een dossier voor te bereiden om gezamenlijk met de Vlaamse overheid in Leuven een meetpunt voor fijn stof te installeren. Wij zullen hierover een vraag stellen tijdens de volgende gemeenteraad van 26 januari.”

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid

09 januari 2009

Nieuws uit de gemeenteraad van november

Wil je meer weten over onze activiteiten in de gemeenteraad van november, klik dan hier.