29 februari 2012

Groen Leuven voerde actie voor een sterker woonbeleid

Vanmiddag, woensdag 29 februari,  voerden enkele leden van Groen Leuven op de Bondgenotenlaan actie voor een sterker woonbeleid.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Wonen in Leuven wordt steeds duurder. Veel mensen willen hier wonen, maar het wordt steeds moeilijker. Daarom voerden we vandaag actie. Het woonbeleid moet volgens ons een belangrijk thema worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. In onze actie beeldden we uit hoe verschillende types van gezinnen moeite hebben om nog een woning te vinden. In een gesimuleerde openbare verkoop lieten we zien dat het voor mensen met een gemiddeld of klein inkomen soms bijna onmogelijk wordt om nog een huis te kopen.”
Groen wil nu al enkele voorstellen doen. Die zullen later in ons programma terug te vinden zijn.

Groen wil een stad waar iedereen kan wonen

Heel wat mensen kunnen niet meer mee in het opbod van de Leuvense vastgoedprijzen. Hopelijk wordt Leuven geen stad waar alleen nog rijken kunnen wonen.

De voorbije jaren zijn er heel wat bouwprojecten opgestart. Het stadsbestuur heeft een aantal initiatieven genomen. We kunnen echter alleen maar vaststellen dat voor steeds meer mensen wonen in Leuven zo goed als onbetaalbaar is geworden. Dat er geen simpele mirakeloplossingen zijn, weten wij ook. Maar als we woonbeleid in deze stad niet bijsturen, zal het nog moeilijker worden, en dat kan voor ons echt niet.

Enkele groene voorstellen:
  • Blijven investeren in voldoende sociale woningen. We zullen de volgende jaren door moeten gaan met het voorzien van voldoende sociale woningen. Anders worden kwetsbare mensen nog meer uit de woningmarkt geduwd.
  • Een actievere woonpolitiek door het AGSL. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) heeft de voorbije jaren al een aantal woonprojecten opgezet. We willen dat het AGSL een nog actievere rol gaat spelen op de woningmarkt, onder meer voor mensen met een gemiddeld inkomen.
  • Nieuwe woonvormen. Heel wat mensen, van jong tot oud, zijn op zoek naar eigentijdse vormen van wonen zoals samenhuizen. Met een aantal alleenwonenden of gezinnen samen een huis delen, dat is sociaal en ecologisch interessant. Groen wil dat er meer ondersteuning komt voor deze woonvormen.
  • Compact bouwen en publiek groen. Er komen de volgende jaren nog veel mensen bij in Leuven. Als we de stad leefbaar willen houden voor iedereen, dan moeten we gaan naar een kwaliteitsvolle verdichting. Compact bouwen, in creatieve architectuur, en dat combineren met het voorzien van genoeg publieke groene ruimtes, dat is de toekomst.
  • Een woning verwerven zonder de grond. Er wordt op veel plaatsen al nagedacht over nieuwe woonformules zoals erfpacht of een ‘Community Land Trust’. Via zo’n formule kunnen mensen een woning verwerven zonder dat ze de grond erbij moeten kopen. Die blijft eigendom van een woningvereniging en zo wordt een woning weer betaalbaar voor gezinnen.
  • Participatieve planning. Er bestaat in deze stad geen traditie van participatie van burgers bij allerlei projecten. Dat wil Groen veranderen. We willen dat (toekomstige) bewoners actiever betrokken worden bij de uitwerking van bouwprojecten, en dat vanaf een vroeg stadium.
  • Vraag sociale investeringen van projectontwikkelaars. Groen wil dat nog meer dan nu aan projectontwikkelaars wordt gevraagd om voldoende sociale investeringen te doen (zoals voorzien van woningen aan vaste prijs of voor kwetsbare groepen) in ruil voor een bouwvergunning.
  • Woonbemiddelaar. Onder meer heel wat oudere mensen wonen in een woning die niet echt aangepast is. Maar overstappen naar een andere woonvorm is niet altijd gemakkelijk. Groen is voorstander van bemiddelaars die mensen kunnen helpen bij het zoeken van de voor hen beste oplossing, zonder overgeleverd te worden aan commerciële diensten.
  • Betere bescherming van huurders. Groen wil dat Leuven beter controleert of huurprijzen worden geafficheerd, zoals de wet oplegt, om zo kwetsbare huurders beter te beschermen. Binnen de nieuwe projecten zou ook voldoende ruimte moeten zijn voor kwalitatieve huurwoningen, want niet iedereen kan of wil kopen.
  • Duurzaam bouwen. Alle nieuwe bouwprojecten zouden moeten voldoende aan strenge normen op het vlak van duurzaamheid. Nu investeren in woningen die zo weinig mogelijk energie gebruiken, zoals passiefhuizen, is sociaal de beste keuze in een tijd van stijgende energieprijzen.
Fatiha Dahmani

05 februari 2012

Grootschalige studentenhuisvesting? Ja, maar graag in een sterker sociaal en ecologisch kader

3 februari 2012

Vorige week kondigden het stadsbestuur en de universiteit een plan aan voor de realisatie van een groot aantal kamers voor studenten. Groen vindt het goed dat er gecoördineerd zal gewerkt worden, maar stelt zich nog vragen bij de voorwaarden die zullen gehanteerd worden voor de concrete bouwdossiers. De stad mag best wat scherpere sociale en ecologische eisen stellen.

Groen Leuven heeft op de gemeenteraad van maandag 30 januari een bijeenkomst gevraagd van een gemeenschappelijke commissie huisvesting en ruimtelijke ordening over de plannen voor grootschalige studentenhuisvesting. Groen vindt het positief dat de stad en de KU Leuven een plan uitgewerkt hebben om samen iets te doen aan het tekort aan studentenkamers. Toch heeft Groen nog heel wat vragen bij de plannen voor 3.500 kamers die vorige week voorgesteld werden.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “We vinden dat de stad een grotere inspanning moet vragen van projectontwikkelaars die zich op deze lucratieve markt begeven, zowel op sociaal als ecologisch vlak.”

Privéontwikkelaars die een samenwerkingsovereenkomst (SWO) met een onderwijsinstelling afsluiten, zullen niet moeten voldoen aan het grond- en pandendecreet (voorzien van sociale woningen). Impliciet wordt aangegeven dat dit sowieso geldt voor de ongeveer 1.000 kamers die de universiteit zelf zal bouwen. Deze afwijking van het grond-en pandendecreet vinden we zeer triest. Het stadsbestuur moet zelf toegeven dat het er niet in slaagt om de voor deze legislatuur vooropgestelde 1.000 betaalbare woningen te bouwen.

De evaluatie van de parkeernorm vinden we bespreekbaar, op voorwaarde dat in de SWO een duidelijk mobiliteitsluik opgenomen is dat radicaal inzet op fiets en openbaar vervoer. Bovenal is het belangrijk om te weten wat de duurtijd is van deze SWO’s en wat de sancties zijn indien ze na verloop van tijd niet meer nageleefd worden.

Groen wil ook meer duidelijkheid over hoe de lijst van strategische sites die in aanmerking komen voor grotere studentenprojecten tot stand is gekomen.

Bovenal vindt Groen het onaanvaardbaar dat geen van de opgelegde voorwaarden ecologisch is. Met het oog op de doelstelling om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2030 zouden dergelijke grote studentenhuisvestingsprojecten moeten voldoen aan de voorwaarden van passiefbouw, en op een innovatieve manier moeten omspringen met mobiliteit, afvalbeheersing en bevoorrading. Als hierover geen voorwaarden opgelegd worden, dan geeft dit stadsbestuur te kennen dat de Leuvenaar deze belofte niet serieus hoeft te nemen zolang de tandem Tobback-Devlies het voor het zeggen heeft.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid) en Lies Corneillie (Jong Groen)