18 maart 2013

Klimaatneutraal word je niet in bijberoep


Een grondige analyse van het wetenschappelijk rapport voor Leuven Klimaatneutraal 2030 bevestigt volgens Groen alleen maar hoe cruciaal het is dat het stadsbestuur voluit gaat voor een diepgaande omslag in het beleid. Groen stelt enkele structurele maatregelen voor op korte termijn. Het SEAP dat in maart op de gemeenteraad voorligt, stelt ons voorlopig nog niet gerust.

Na onze eerste reactie op de publicatie van het wetenschappelijk rapport voor Leuven Klimaatneutraal 2030 (LKN) hebben we, zoals aangekondigd, ondertussen een grondige analyse gemaakt (zie bijlage bij dit bericht).

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Onze eerste indruk is bevestigd. Leuven kan klimaatneutraal worden, maar dat zal niet vanzelf gaan. Oplossingen uit het verleden leiden niet tot de gewenste emissiereducties, en zorgen ervoor dat de (schaarse) middelen in verkeerde opties worden geïnvesteerd. Als het stadsbestuur een echt mobiliteitsbeleid wil en kiest voor een 33-33-33 verdeling tussen auto, openbaar vervoer en fiets, dan moet het ophouden met te verkondigen dat we nog rustig een centrumparking (want dat is de aangekondigde Bruulparking) kunnen bouwen voor bezoekers aan onze stad. Wat wil het stadsbestuur echt? Dat weten we nog altijd niet. Het bestuursakkoord is weer eens een maand uitgesteld, naar de gemeenteraad van april. En de meerjarenbegroting komt pas tegen eind 2013. We willen nu wel eens weten wat deze meerderheid echt van plan is. Is LKN een overkoepelend kader, wat het zou moeten zijn, of is het een project naast de andere? Klimaatneutraal lukt alleen maar als de stad er voluit voor gaat, en niet in bijberoep.”

Jan Mertens (voorzitter): “Het klimaatrapport verschuift de focus wat van 2030 naar 2050. Maar zelfs dan is het van het grootste belang om nu op korte termijn structurele keuzes te maken. Daarom willen we op korte termijn de volgende dingen: (1) Schep duidelijkheid over een organisatiestructuur die uitgaat van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen de actoren en van participatie. (2) Creëer een mechanisme dat alle investeringen toetst op klimaatneutraliteit. We moeten nu absoluut vormen van ‘lock-in’ vermijden, het vastzetten dus van grote sommen geld in oplossingen uit het verleden. Deze toetsing zou voldoende onafhankelijk moeten kunnen gebeuren. (3) Start met de uitwerking van de hefbomen die we nodig zullen hebben, zoals een lokaal energiebedrijf. (4) Denk snel een innovatieve financieringstructuur uit. Het aangekondigde klimaatfonds – als dat er al komt – is een goed idee, maar zal niet volstaan. (5) Leg bindende doelstellingen vast voor 2020, 2030 en 2050 en zorg ervoor dat die gelden voor alle departementen. (6) Zorg voor een goede monitoring die onafhankelijkheid garandeert.”

David Dessers (gemeenteraadslid): “De gemeenteraad van 25 maart bespreekt het zogenaamde SEAP (= Sustainable Energy Action Plan) dat Leuven moet voorleggen in het kader van het Burgemeestersconvenant. Het is goed dat dit SEAP er eindelijk is, en we zullen het ook goedkeuren. Maar het plan stelt ons nog lang niet gerust. Het is goed dat tussentijdse doelstellingen voor 2020 worden vastgelegd, maar dat is niet genoeg om als een volwaardig SEAP te worden beschouwd. Daarvoor moet het ook concrete acties en hun financiële vertaling bevatten. In het SEAP dat voorligt, staat enkel een reeks ‘suggesties’. Pas als we zicht hebben op het gedetailleerd bestuursakkoord, op de meerjarenbegroting en op een beter uitgewerkt SEAP zullen we kunnen beoordelen of het stadsbestuur werkelijk van plan is om Leuven klimaatneutraal te maken.”

Fatiha Dahmani, David Dessers en Jan Mertens

Klimaatrapport geeft de voorzet, nu moet er eindelijk klimaatbeleid komen


Op woensdag 20 februari werd het klimaatrapport voor Leuven voorgesteld. Groen is erg blij met dit rapport. Het bewijst voor ons dat Leuven een klimaatneutrale stad kan worden. Kan. Als. Als er ondubbelzinnige politieke keuzes worden gemaakt. En op dat vlak blijven we nog serieus op onze honger zitten.

Tot nu toe is er altijd gezegd dat er een klimaatbeleidsplan zou worden voorgesteld, maar wat nu voorligt, is een klimaatrapport. Het schetst de maatregelen die kunnen ingezet worden om klimaatneutraal te worden tegen 2030. Dit rapport is een cruciaal element in het traject om klimaatneutraal te worden, maar of dat ook zal gebeuren, zal afhangen van politieke keuzes, en niet alleen van de beschrijving van de mogelijkheden.

Fatiha Dahmani: “Eindelijk. Eindelijk begint de discussie over klimaatneutraal Leuven concreter te worden. We zijn zeer blij dat dit klimaatrapport er is, en we willen onze grote erkentelijkheid uitdrukken aan de verschillende wetenschappers die hier hard aan gewerkt hebben, en aan de burgers die via de thematische cellen input hebben geleverd. We willen nu nog maar kort reageren, en de volgende dagen gaan we dan de tijd nemen om dit rapport grondig te lezen. Dit rapport verdient meer dan een vluchtige reactie. Binnen ruim een week komen we met een gedetailleerde analyse. Als Groen willen wij de volgende jaren meer dan ooit onze schouders zetten onder een doortastend klimaatbeleid. Leuven kan er alleen maar beter van worden.”

David Dessers: “Dit klimaatrapport is maar de eerste stap. Wat er met dit rapport zal gebeuren, dat is de wezenlijke vraag. Klimaatneutraal worden is in principe mogelijk, maar het zal zeker niet vanzelf gaan. Er moeten ondubbelzinnige keuzes gemaakt worden. Op basis van de intentieverklaring van het stadsbestuur hebben we nog altijd sterk de indruk dat dit niet meer dan ‘een’ project naast de andere is, en niet de overkoepelende beleidsdoelstelling. Maar als je het echt meent met klimaatneutraliteit, dan zul je er bijvoorbeeld voor moeten kiezen om de automobiliteit daadwerkelijk terug te dringen en kun je niet doorgaan met het bouwen van nieuwe grote parkings voor bezoekersverkeer. Al hopen we dat dit nog bijgestuurd zal worden in de volledige tekst van het bestuursakkoord. In elk geval, nu het rapport er is, hebben we een heus klimaatbeleid nodig. En een klimaatbeleid kan enkel slagen wanneer via een participatieve aanpak alle maatschappelijke groepen betrokken worden. De samenwerking met de wetenschappers van de KU Leuven zal ook in de toekomst van cruciaal belang zijn. Het stadsbestuur moet het voortouw nemen maar toch voldoende ruimte en initiatief laten aan de andere actoren.”


Fatiha Dahmani en David Dessers, gemeenteraadsleden