20 december 2010

Stad schrapt meting luchtkwaliteit: dit is een slecht signaal voor de gezondheid van de burger


Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen die vandaag in de gemeenteraad starten, konden wij vernemen dat een voorziene studie naar de meting van de luchtkwaliteit in de zone Vaartkom geschrapt wordt. De stad Leuven is partner in het Interreg-project ‘Toepassing van functioneel groen: luchtgroen, klimaatgroen, sociaal groen’. Een speciaal kennisatelier over dat project werd trouwens in maart in Leuven georganiseerd (zie deze nieuwsbrief). In het kader van dat project werd aan VITO een offerte gevraagd voor een project over luchtkwaliteit. Concreet was het doel van het project om een beter zicht te krijgen op de luchtkwaliteit en op de effecten van infrastructuurwerken (inclusief groenaanleg) op die luchtkwaliteit. Het VITO deed een projectvoorstel waarin ook een meting van de luchtkwaliteit voorzien was, die specifiek zou kijken naar de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in de omgeving van de Vaartkom. Concreet zouden metingen worden uitgevoerd op NOx, PM2.5 en UFP (ultrafijne deeltjes). Nu blijkt dat Leuven, in een reeks besparingen, ervoor kiest om de studie te schrappen.

Raadslid Fatiha Dahmani: “Wij zijn bijzonder teleurgesteld door deze beslissing. Al jaren vragen wij dat er in Leuven eindelijk ook metingen van de luchtkwaliteit worden uitgevoerd. Tot nu toe kregen we altijd als antwoord dat luchtkwaliteit niet de verantwoordelijkheid van de lokale overheid is. Onzin natuurlijk, want heel wat beslissingen die lokaal genomen worden op het vlak van verkeer en ruimtelijke ordening hebben wel degelijk een impact op de luchtkwaliteit. Wat wij vragen is dat de stad de dimensie luchtkwaliteit (net als klimaat trouwens) tot een volwaardig onderdeel van het eigen beleid maakt. En dus moet je eerst de situatie meten, om daarna maatregelen te kunnen nemen. Daarom waren we blij dat er eindelijk zou worden overgegaan tot een meting van de luchtkwaliteit, en daarom vinden we het nu een bijzonder slecht signaal dat Leuven dat project opnieuw schrapt, en dat onder het mom van budgettaire beperkingen.”

De kostprijs van de studie was voorzien op € 71.505.

Fatiha Dahmani: “Dat de stad op een aantal uitgaven moet besparen, begrijpen we. Maar de politieke keuzes die daarbij gemaakt worden, begrijpen we niet. Bij de beoordeling van de begroting zijn voor ons twee principes van belang. Ten eerste mogen besparingen niet gaan ten koste van de sociaal meest kwetsbaren of ten koste van ecologische duurzaamheid. Ten tweede willen we niet dat uitgaven voor evenementen of grotere prestigeprojecten ten nadele zouden zijn van algemene prioriteiten in het regulier beleid (zoals bv. een sociaal rechtvaardig woonbeleid of een duurzaam fietsbeleid). Als je weet dat het steeds de meest kwetsbaren zijn die het hardst lijden onder luchtvervuiling, dan is het negeren van een beter beleid rond luchtkwaliteit een zeer slechte keuze. We begrijpen niet waarom deze studie, een uitgave van niet eens één euro per inwoner, nu geschrapt wordt. Wat is het probleem eigenlijk? Heeft men schrik van de resultaten misschien? Of is men sowieso niet geïnteresseerd in een beleid rond luchtkwaliteit. Deze besparing komt er op kost van de gezondheid van de burgers, en dat is een slechte zaak.”

Groen! blijft erbij dat er een meting van de luchtkwaliteit, zeker van het fijn stof, moet komen, nog los van het Interreg-project.

06 november 2010

Groen! wil van het Fochplein het Sophie Scholl-plein maken


Vanmorgen voerde Groen! actie om haar voorstel te ondersteunen om van het Fochplein het Sophie Scholl-plein te maken.

Geschiedenis verdient een betere plaats in Leuven

De voorbije weken is de discussie over het Fochplein in alle hevigheid opgelaaid. Wat een interessant debat had kunnen worden over hoe we als stad omgaan met onze geschiedenis en hoe we die een plaats geven in de stad, is jammer genoeg verworden tot een welles-nietes-discussie over de kostprijs van archeologische opgravingen. Gelukkig hebben ondertussen enkele handelaars gepleit voor een positieve omgang met die opgravingen.

Waarom een “Sophie Scholl-plein”?

In de loop van de volgende jaren zal er beslist worden over een nieuwe naam voor het Fochplein. Groen! werkte daarover eerder al een voorstel uit, met name om het plein om te vormen tot het Sophie Scholl-plein.

De burgemeester suggereerde in 2009 al om bij het zoeken van een nieuwe naam aan te sluiten bij de universiteit of het Verenigd Europa. Groen! is met die criteria aan de slag gegaan, en kwam zo met het idee van het Sophie Scholl-plein.

Sophie Scholl was een moedige jonge Duitse vrouw, die samen met een groep studenten actief was in de verzetsgroep Die Weisse Rose. Ze verspreidden samen een aantal pamfletten, waarin ze de Duitsers opriepen om zich geweldloos te verzetten tegen het Naziregime. Sophie Scholl werd op 18 februari 1943 samen met onder meer haar broer gearresteerd en enkele dagen later onthoofd door de Nazi’s. Na de oorlog groeide Sophie Scholl uit tot een van meest inspirerende figuren uit de Duitse en dus Europese geschiedenis. Zij was het levende bewijs dat er wel degelijk ook Duitse mensen waren die zich verzetten tegen de Nazi-gruwel. Met haar grote morele moed is zij een grote inspiratiebron geworden voor vooral de jonge naoorlogse generaties.

Het klinkt misschien niet vanzelfsprekend om een Duitse vrouw te kiezen, maar als je erover nadenkt, zijn er heel wat pluspunten aan het idee. Dat Leuven het Fochplein zou omvormen tot het Sophie Scholl-plein zou een enorme symbolische betekenis hebben. Van een klassieke ‘oorlogsheld’ als maarschalk Foch zouden we gaan naar een heel ander soort held, iemand die bewijst hoe je je kunt verzetten tegen de gruwelijks oorlogslogica. Zo zouden we in het hart van de stad een echt vredesplein krijgen. Met het Sophie Scholl-plein zou Leuven zich voluit Europees profileren en zich blijven verbinden met het verleden, maar op zo’n manier dat het de generaties van de toekomst kan inspireren.

Er zijn ook heel wat mogelijkheden voor Leuven om met dit plein boeiende dingen te gaan doen. Er kunnen samenwerkings- en culturele projecten worden opgestart met Duitsland. Het is interessant om met deze historische figuur tentoonstellingen en vormingsprojecten op te zetten, ook samen met de scholen. Het feit dat Scholl werd opgepakt aan de universiteit van München biedt ook kansen om de Leuvense universiteit actief bij dit project te betrekken. Het zou symbolisch erg veelzeggend zijn als in onze stad de Leuvense doden van het Martelarenplein via de ‘Europese’ lijn die de Bondgenotenlaan is, verbonden zouden worden met een positieve en inspirerende dimensie van de Duitse geschiedenis.

Onze actie van vandaag

Vandaag willen we op symbolische wijze het Fochplein al herdopen tot Sophie Scholl-plein. Op die manier willen we de start geven aan een reeks initiatieven die we de volgende maanden zullen ontwikkelen rond dit project.

• We willen van start gaan met het opstarten van een steuncomité van mensen uit alle hoeken van de Leuvense stedelijke en universitaire gemeenschap, over de partijgrenzen heen.
• Binnenkort willen we ook een speciale publieksactiviteit organiseren, waar we het project voorstellen, onder meer door de projectie van de aangrijpende film die over het leven van Sophie Scholl is gemaakt.


Aan de voorbijgangers delen we vandaag witte rozen uit, als herinnering aan Die Weisse Rose.

Naar een ander debat over geschiedenis in deze stad

Tie Roefs (voorzitter Groen! Leuven): "Groen! juicht het initiatief toe van de handelaars van de Tiensestraat om de geschiedenis van mensen die ooit op het Fochplein hebben gewoond als een kans te gebruiken. Het is mooi en goed om de geschiedenis bij te houden. Geschiedenis legt immers uit waarom dingen en mensen vandaag zijn wat ze zijn, maar werpt precies daardoor ook altijd al een licht op de mogelijkheden voor de toekomst. Met geschiedenis, en bij uitbreiding met cultuur, is het dan ook als met de natuur: als we er ons vandaag niet om bekommeren, dan doen we daarmee de generaties na ons onrecht aan. Dat Groen! vandaag een vrouw uit de verzetsgeschiedenis op de voorgrond plaatst, is overigens ook niet betekenisloos. We kennen nog altijd meer 'belangrijke' mannen dan vrouwen uit de geschiedenis. Dat komt niet omdat mannen altijd zoveel verdienstelijker zijn geweest. Het heeft gewoon te maken met het feit dat de geschiedschrijving zelf heel lang uitsluitend een mannenzaak was."


Foto's van onze actie

Wil je meer weten over onze plannen voor het Sophie Scholl-plein, neem dan contact op met Jan Mertens, jan.mertens@groen.be .

28 september 2010

Ook Groen! wil een veilige situatie aan de Zevensprong

Gemeenteraadslid Marleen Demuynck (Groen!) heeft gisteren tijdens de gemeenteraad namens de Groen!-fractie haar ongenoegen uitgesproken over de botte reactie van het stadsbestuur op de ludieke actie van kinderen, ouders, leerkrachten en directie van de school De Zevensprong voor meer verkeersveiligheid in de Rijschoolstraat. Voor Groen! komen deze mensen met recht en reden op voor de veiligheid van hun kinderen en tegen de huidige onveilige en chaotische situatie in de Rijschoolstraat.

Groen! heeft begrip voor de moeilijke omstandigheden gedurende de werken aan het Fochplein, maar vindt dat een dialoog met De Lijn, de politie en de schoolgemeenschap meer aangewezen is dan forse uitspraken waarbij gedreigd wordt om de toegang van de school dan maar gewoon te sluiten.

Groen! is tevreden dat er alvast toegezegd is dat de gemachtigde opzichters 's morgens bijgestaan worden door een gemeenschapswacht en ‘s avonds en woensdagmiddag door een politieagent.

Marleen Demuynck: “Sinds de actie van de school zijn, ondanks het verbale geweld, reeds een aantal verbeteringen aangebracht. Wij hopen dat er in deze moeilijke periode een streng toezicht is op het naleven van de zone 30 in de Rijschoolstraat, en vragen dat de burgemeester een inhaalverbod zou overwegen op deze plaats.”

Marleen Demuynck en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

02 september 2010

Groen!Leuven vraagt externe bemiddeling in het conflict van de Open School


Op de gemeenteraad van maandag 30 augustus verklaarde schepen Ridouani, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Open School, dat er geen conflict was tussen de Raad van Bestuur en het personeel, maar dat het ging om een conflict tussen het personeel zelf. Nog op diezelfde gemeenteraad wist de schepen te vertellen dat de staking maar voor één dag was, dat ze enkel gesteund werd door het ACOD en dat alleen de afdeling Leuven staakte.

Groen! heeft moeten vaststellen dat de verklaringen van de schepen niet correct waren:

• Het is wel degelijk een conflict tussen het personeel en de RvB. Het personeel heeft in een brief aan de RvB gevraagd om de beslissingen ongedaan te maken. Deze brief werd ondertekend door meer dan tweederde van het personeel.

• De staking is ondertussen aan haar tweede dag toe en het personeel heeft al aangekondigd om ook nog vrijdag te staken. Deze informatie was de schepen op het moment van de gemeenteraad niet onbekend.

• Ook de Christelijke vakbond, de COC, heeft de staking erkend.

• Naast Leuven heeft ook Haacht gestaakt en er zijn er solidariteitsacties vanuit andere vestigingen.

Is het onwetendheid van de schepen of vertelde hij de gemeenteraadsleden en de pers niet de volledige waarheid ? De vertegenwoordigers van de vakbonden en de personeelsleden gewagen van pogingen tot intimidatie.

Groen!Leuven is van mening dat de schepen de vragen van het personeel onvoldoende ernstig neemt en dat hij te weinig inspanningen doet om verder te zoeken naar constructieve oplossingen. Groen! stelt daarom ook voor dat de schepen opnieuw een externe bemiddelaar aanstelt. Het sociaal conflict verder laten verzuren, helpt noch het personeel, noch de stad, noch de betrokken organisaties of cursisten'.

Louis Debruyne, OCMW-raadslid en Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid

13 juni 2010

Laatste campagnedag


Fatiha in volle actie aan de Sappentrapper, tijdens de laatste campagnedag.

06 juni 2010

Fatiha op de verkiezingsmeeting


Gisteren was Fatiha op de verkiezingsmeeting van Groen! in Gent. En daar kon ze Ecolo-voorzitter Jean-Michel Javaux strikken voor een foto. (Foto: Dirk Vos)

Fatiha bij viering Jeanne Devos


Voorbije week was Fatiha aanwezig bij de viering van het ereburgerschap van Leuven voor Zuster Jeanne Devos. (Foto: Lieve Snellings)

26 mei 2010

Kernenergie bijna even gevaarlijk als kernwapens"
Nucleaire ontwapening zal waarschijnlijk een droombeeld blijven, als regeringen en bedrijven kernenergie blijven aanhangen als oplossing voor de wereldwijde vraag naar energie, zeggen onafhankelijke experts.Momenteel zijn er gesprekken over de toekomst van het Non-proliferatieverdrag (NPT) op het VN-hoofdkwartier in New York. Daar riepen veel landen die geen kernwapens bezitten, landen met kernwapens op om snel actie te ondernemen op het gebied van ontwapening. Met een verwijzing naar het verdrag, verwezen sommigen ook naar het "onvervreemdbaar" recht om nucleaire technologie voor vreedzame doeleinden te gebruiken.
Over de voor- en nadelen van het gebruik van nucleaire technologie voor vreedzame doeleinden werd bijna niet gesproken. "Dat verbaast me en ik vind het jammer", zegt David Krieger, voorzitter van de Nuclear Age Peace Foundation (NAPF), die de gesprekken vanaf de zijlijn volgt.
Kernenergie is, anders dan de voorstanders willen doen geloven, "niet goedkoop en niet veilig", zegt hij. "Het is duur en brengt risico's voor de gezondheid van de planeet met zich mee."
SchadelijkBij de uraniumwinning voor kerncentrales komt radioactieve verbindingen vrij die vaak het grondwater, de lucht en het plantenleven vervuilen, stelt NAPF. De non-profitorganisatie wijst erop dat plutonium een schadelijk bijproduct is van kernenergie.
Uit een rapport van Greenpeace blijkt dat kernenergie niet alleen duur is, het heeft ook de potentie heeft om catastrofale rampen te veroorzaken, zoals in 1986 in Tsjernobyl in de Oekraïne.
In een rapport uit 2007 concludeert Greenpeace dat het kernongeluk bij Tsjernobyl 250.000 gevallen van kanker en 100.000 levensbedreigende gevallen van kanker heeft veroorzaakt. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) schat het aantal kankerdoden als gevolg van nucleaire incidenten op 4000 tot 9000 per jaar. Volgens critici is die schatting veel te laag.
Het IAEA heeft onder het Non-proliferatieverdrag de taak om "veilig en vreedzaam" gebruik van nucleaire technologie te bevorderen om tegemoet te komen aan de wereldwijde energiebehoefte. Onafhankelijke onderzoekers zeggen dat het IAEA om diverse redenen weinig vooruitgang boekt.
"Ze zijn niet erg succesvol in het promoten van kerncentrales", zegt Zia Mian, een nucleaire expert van de Princeton University. Veel landen vinden volgens hem de kosten te hoog. Momenteel gebruiken dertig landen kernenergie. Ongeveer de helft van de centrales is te vinden in vier landen: de Verenigde Staten, Japan, Frankrijk en Rusland.
De nucleaire industrie wordt gedomineerd door Westinghouse en General Electric (VS), Hitachi (Japan) en Areva (Frankrijk).
KlimaatDe groeiende zorg over de klimaatverandering is een van de factoren achter de hernieuwde belangstelling voor kernenergie, omdat deze energie geen CO2 uitstoot. Veel waarnemers geloven echter dat de rol van lobbyisten uit de industrie niet genegeerd moet worden.
In zijn World Nuclear Industry Status Report uit 2008, zet Mycle Schneider, een Franse onafhankelijke analist, dat de nucleaire industrie verliezen draait en dat het percentage nucleair opgewekte energie in de wereldwijde energiemix afneemt.
"De industrie wil geld verdienen", zegt Mian, reflecterend op de speeches van sprekers tijdens de NPT-conferentie. "Gelukkig zijn er veel landen die niet voor kernenergie kiezen."
Krieger vindt dat de partijen van het NPT zich moeten bezinnen op de "sterke relatie" tussen nucleaire proliferatie en nucleaire ontwapening, omdat het bestaan van nucleair materiaal voor "vreedzame" doeleinden nog steeds de dreiging van bewapening met zich meebrengt.
"Wie denkt dat je proliferatie van wapens kunt stoppen door wereldwijd kernenergie te verspreiden, is erg optimistisch. Dat is een zeer onwaarschijnlijk scenario", zegt hij.
Haider Rizvi

16 mei 2010

Wie is Fatiha Dahmani?

Ik ben een gedreven groene Vlaamse vrouw met Marokkaanse roots.
Ik heb vier kinderen en werk als sociaal verpleegkundige in het psycho-sociaal centrum te Leuven.
Daarnaast ben ik reeds 16 jaar gemeenteraadslid voor Groen! in Leuven. Na heel wat ervaring op lokaal niveau opgedaan te hebben, ben ik nu bereid en gemotiveerd om voor U naar de Senaat te gaan.
Ik sta op de 3de Plaats van de Senaat voor Groen!

Stem zondag de 13de op Lijst nr 13

Groen! heeft uw stem nodig om voor alle burgers een sociaal menswaardig en rechtvaardig beleid uit te werken.

Ik heb een droom, een droom die ik met Groen! deel. Een droom waarin wij mensen respectvol met elkaar omgaan en respect hebben voor het kostbaarste dat we hebben: onze Aarde. Ik droom ervan dat elke mens op deze planeet gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Samen kunnen we hier en nu aan deze droom werken.

Door te kiezen voor hernieuwbaar energie,
Door groene duurzame jobs te creëren
Door armoede echt aan te pakken en mensen op een menswaardige manier te behandelen.
Kies groen, kies ecologisch het is gewoon logisch

Nieuws uit de gemeenteraden van de voorbije maanden

We hebben opnieuw een overzichtje gemaakt van het werk van onze raadsleden, en wel voor de maanden december, januari, februari en maart. De vroegere fractiebrieven kun je hier vinden.

27 maart 2010

Zelf mee agenda bepalen


In een reeks in Het Nieuwsblad over de Leuvense gemeenteraad staat er ook een artikel over Fatiha. Daarin zegt ze: "Als oppositiepartij wegen we op het bestuur. De punten die we aandragen, komen vroeg of laat aan bod, zij het niet altijd op de manier dat we zouden willen. Ik denk dat onze manier om constructief agendapunten aan te dragen werkt." (Voor het hele artikel, klik hier.)

19 januari 2010

Nieuws uit de gemeenteraad

Elke maand maken we een overzichtje van wat onze mensen deden in de gemeente-, OCMW- en provincieraad. Die verslagen worden soms met een beetje vertraging geplaatst, maar ze komen wel. Wil je weten wat we deden in oktober en november, klik dan hier.