27 juli 2014

Bedrijven ondersteunen bij energiebesparing? Dubbele winst

22/07/2014

Groen wil voor Leuven een project rond ‘trajectbegeleiding energiemanagement’. Via zo’n uitgebreide begeleiding kunnen bedrijven forse energiebesparingen realiseren. Zo besparen ze energie en geld, wat ook de stad ten goede komt.

In het traject om Leuven klimaatneutraal te maken, hebben ook de bedrijven een belangrijke rol te spelen. Zij zijn immers partners in het project Leuven Klimaatneutraal 2030. Met een gerichte ondersteuning is veel te doen, en een voorbeeld uit de stad Gent bewijst dat dat kan.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “In Gent werd tussen 2012-2014 een pilootproject rond trajectbegeleiding energiemanagement opgezet. 15 bedrijven uit allerlei sectoren deden mee. Het begeleidingstraject bestond uit de opmaak van een energie-audit, het opstellen van een energieactieplan en de  begeleiding bij de uitvoering van dat plan. Hiervoor konden de bedrijven een premie van € 5.000 krijgen. De ervaringen zijn zeer positief. De 15 bedrijven hebben samen al een jaarlijkse besparing gerealiseerd van 1.820 ton CO2 of € 357.7000. En de potentiële besparing ligt zelfs nog een heel stuk hoger. De stad Gent heeft nu beslist om het project uit te breiden. Er zijn middelen voorzien voor het  intensief begeleiden van 110 bedrijven.”

David Dessers (gemeenteraadslid): “Dit is een zeer interessant voorbeeld van wat er mogelijk is door een goede begeleiding. De bedrijven die deelnamen in Gent zeggen zelf dat ze met enkel een energie-audit veel minder zouden hebben gedaan. Deze aanpak – met nog begeleiding na de uitvoering van een energie-audit – loont dus, en betekent een dubbele winst: minder energie, minder kosten, wat ook voor de stad rendeert. Wij stellen voor dat in het kader van Leuven Klimaatneutraal een gelijkaardig project wordt voorbereid. Er zijn nu al initiatieven door VOKA, VKW en Unizo die zich richten op energiebesparing. Er zullen dus zeker heel wat bedrijven te vinden zijn die in een dergelijk meer structureel project willen participeren.”

Fatiha Dahmani en David Dessers, gemeenteraadsleden

Groen vraagt reactie stadsbestuur tegen lawaaihinder vliegtuigen

02/06/2014

De opstijgroute ‘Leuven rechtdoor’ die sinds een tijd gebruikt wordt voor de vliegtuigen die van Zaventem vertrekken, zorgt voor erg veel lawaaihinder in onder meer Wilsele en Wijgmaal. Groen vindt dat het stadsbestuur zich niet mag neerleggen bij deze situatie en een meer rechtvaardige spreiding van de vliegroutes moet bepleiten.

De opstijgroute ‘Leuven rechtdoor’ van op baan 07R van de luchthaven is officieel in voege sinds 6 maart 2014. Tot dan maakten alle vertrekkende vliegtuigen van op baan 07R (bij oosten/noordenwind) kort na het opstijgen ofwel een scherpe bocht naar links (bestemming in het noorden en het westen), of een scherpe bocht naar rechts (bestemming in het oosten en het zuiden).

Sinds 6 maart is de situatie nog steeds dezelfde wat de bocht naar links betreft. De scherpe bocht naar rechts daarentegen, die de opstijgende vliegtuigen een tracé over de zuidkant van Leuven deed volgen, is afgeschaft. Alle vluchten naar het zuiden en het oosten (60-75 % van het vliegverkeer vanuit Zaventem) moeten nu de route ‘Leuven rechtdoor’ aanhouden. Dat tracé loopt, vanaf het punt waar vroeger de bocht naar rechts werd ingezet, nu in een rechte lijn tot boven Rotselaar. Pas daar wordt de bocht naar rechts gemaakt, in een ruime boog om Leuven heen.

Deze situatie zorgt voor veel bijkomende lawaaihinder – ook de voorbije dagen weer – in delen van Wilsele en Wijgmaal, waar men nu ook al altijd het dalende vliegtuigverkeer te verwerken krijgt, verdeeld over twee aanvliegroutes voor de landingsbanen 25R en 25L. Dat wil dus zeggen dat de bewoners van dit gebied (Nederokkerzeel – Winksele Delle – Wilsele/Wijgmaal - Tildonk – Wakkerzeel/Haacht – Rotselaar) nu geen enkele dag meer kennen zonder vliegtuiglawaai. Ze horen ofwel dalers, ofwel stijgers.

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): “De hinder van de stijgende en dalende vliegtuigen moet minstens op een rechtvaardige manier gespreid worden, en dat is volgens ons nu niet het geval. Uit de reacties van de luchtverkeersleiders blijkt trouwens dat er ook heel wat technische en veiligheidsvragen te stellen zijn bij de manier waarop deze route nu gebruikt wordt voor de bewegingen van dalen en stijgen. Daarom stelden we hierover aan schepen Devlies enkele vragen tijdens de gemeenteraad van 26 mei. Uit de antwoorden bleek dat het stadsbestuur niet officieel op de hoogte was gebracht van de nieuwe opstijgroute ‘Leuven rechtdoor’. Verder bleek dat de schepen blijkbaar enkel zou willen reageren tegen de huidige situatie als zou blijken dat de opstijgprocedure niet correct wordt uitgevoerd. Dat is voor de inwoners van Wilsele en Wijgmaal een onvoldoende antwoord.”

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Van het college verwachten we een forsere houding in dit dossier. In overleg met de andere betrokken gemeenten zou Leuven ervoor moeten pleiten dat er een meer rechtvaardige spreiding komt van de routes en de daarmee verbonden lawaaihinder. Dat standpunt zou op korte termijn publiek moeten gemaakt worden, zodat het een rol kan spelen in de komende regeringsonderhandelingen, waarin dit dossier zeker op de tafel zal komen. We zullen het punt opnieuw agenderen op de volgende gemeenteraad.”

Hilde Van Wichelen en Fatiha Dahmani

Er zijn grenzen aan wat we aan reclame kunnen verdragen

09/05/2014

Groen is niet te spreken over de immense reclamedoeken die zijn opgehangen aan het Martelarenplein. Het kan niet dat commerciële reclame in dergelijke mate dominant aanwezig is in de publieke ruimte. Dat moet anders en beter kunnen. Groen stelt foto’s voor in het kader van 50 jaar migratie.

Iedereen heeft ze ondertussen al wel gezien, de werkelijk immense reclamedoeken van een bekend Leuvens biermerk die zijn opgehangen aan de stellingen die zijn gezet voor gevelrenovatie op het Martelarenplein.

Lies Corneillie (gemeenteraadslid, 1ste opvolgster Vlaamse lijst): “Het stadsbestuur zou dit niet mogen toestaan. Grote doeken aan stellingen kunnen een verrijking zijn in de publieke ruimte, maar dan wel op een heel andere manier. Wij stellen voor dat Leuven zich inspireert op wat er nu gebeurt in Mechelen. Daar wordt het thema 50 jaar migratie aangegrepen om in het straatbeeld grote foto’s aan te brengen met Mechelaars van verschillende origine. Dat idee kan ook in Leuven omgezet worden, bv. in samenwerking met de KULeuven .”

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Heel veel mensen storen zich aan die megareclamepanelen, en terecht. Reclame is tegenwoordig werkelijk overal aanwezig, en daar willen we ons niet bij neerleggen. Zeker in de publieke ruimte zou zuiver commerciële reclame niet op die schaal mogen worden toegestaan. Als er een stelling zou staan aan de Sint-Pieterskerk, zou er ook geen grote reclamedoek op mogen met bierreclame. Waarom zou dat dan wel mogen op het Martelarenplein? Het stadsbestuur moet dit soort toestanden voorkomen.”

Lies Corneillie en Fatiha Dahmani

Groen pleit voor een tijdelijke randparking aan de Vaartzone

17/02/2014

Groen is voorstander van de uitbouw van een tijdelijke randparking in de Vaartzone, op een van de verlaten terreinen daar. Op die manier kunnen mensen overstappen op het openbaar vervoer en kan er een antwoord geboden worden aan de huidige parkeerproblemen op de Kolonel Begaultlaan.

Op dit moment is er in de Vaartzone, onder meer door de aan de gang zijnde werken, een tekort aan randparkeergelegenheid. Als gevolg daarvan wordt er langdurig geparkeerd langsheen de Kolonel Begaultlaan. Dit is nadelig voor de plaatselijke KMO’s en winkels. In deze zone is er geen openbaar vervoer voorzien.

Groen stelt voor om een tijdelijke Park-and-Ride (P+R) te voorzien in de Vaartzone, op een van de verlaten terreinen. Door dat te doen op een plaats waar wel een aansluiting op het openbaar vervoer is, kunnen de huidige parkeerproblemen worden verlicht, en kunnen meer bezoekers ervan overtuigd worden hun auto aan de rand van de stad te laten staan.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Gezien de werken aan het Engels Plein is er in de Vaartzone nood aan tijdelijke parking. Via de E314 komen heel wat mensen die werken in Leuven aan in de Vaartzone en zoeken daar een tijdelijke parkeerplaats om hun plooifiets of het openbaar vervoer te nemen en zo hun eindbestemming te bereiken. Er zijn volgens ons mogelijkheden om tijdelijk een randparking te voorzien. Heel wat terreinen staan momenteel leeg of zijn niet in gebruik, zoals bv. het terrein van het voormalige Indaver dat al dienst heeft gedaan voor een tijdelijke opvang van een warenhuis. Dit terrein heeft het voordeel dat het al geasfalteerd is en ingedeeld in parkeerplaatsen. Het tweede voordeel is dat er openbaar vervoer beschikbaar is. De lijnen 630, 335, 334 en 333 bedienen de Aarschotsesteenweg op frequente tijdstippen. Aan deze bushalte stoppen lijn 333 Tremelo-Leuven (1 per uur), lijn 334 Aarschot-Leuven (enkel spitsbediening), lijn 335 Aarschot-Leuven (1 per uur) en lijn 630 Haasrode-Remy (2 per uur, in de spits 3 à 4 per uur).”

Groen legt dit voorstel maandag 17 februari voor aan de gemeenteraad.

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid

Naar een stedelijk warmtenet in Leuven

01/02/2014

Groen is voorstander van de uitbouw van een stedelijk warmtenet in Leuven. Daarbij gaat het over het grootschalig opwekken van warmte, of het aanwenden van restwarmte. Dat heeft duidelijke ecologische voordelen en past in een klimaatneutrale strategie. Als eerste stap moet een haalbaarheidsstudie worden opgemaakt op basis van een warmtekaart.

Een warmtenet is te vergelijken met een grootschalig systeem van centrale verwarming. Zo’n systeem kan bv. voor een groep huizen of appartementen warmte opwekken. De gebruikte techniek bepaalt daarbij hoe duurzaam die oplossing is. Zo biedt een techniek als warmtekrachtkoppeling voor stadsverwarming een milieuvoordeel tegenover individuele CV-ketels. Het kan ook gaan om het recupereren van restwarmte (bv. van een industrieel proces). Een distributiesysteem van geïsoleerde leidingen (met ook opslagcapaciteit) brengt dan de warmte tot bij de gebruikers.

Er zijn voor- en nadelen aan het systeem, maar het is alleszins duidelijk dat deze techniek in ons land op dit moment nog maar erg weinig gebruikt wordt, in vergelijking met andere EU-landen. In een stedelijke context, met een hoge dichtheid aan economische en woonfuncties, zijn er nog erg veel mogelijkheden voor moderne warmtenetten. Warmtenetten kunnen voor nieuwe (en bestaande) bebouwing erg nuttig zijn in het kader van het project Leuven Klimaatneutraal.

Bij het stadsbestuur circuleert het idee van een warmtenet blijkbaar al. In de wetenschappelijke studie bij het project LKN is regelmatig sprake van de optie warmtenetten. En sommige bedrijven maken zich nu al klaar voor een warmtenet. Zo is het project van Virix voor studentenhuisvesting zo geconcipieerd dat het kan aansluiten op een toekomstig warmtenet. Tijd dus om een stap vooruit te zetten.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “In Leuven zijn er al enkele voorbeelden van wat wij voorstellen. Bij  Sint-Maartensdal is er een WKK-installatie. Er is een proefproject in voorbereiding van Vlario, om samen met Dijledal warmte uit rioolwater opnieuw te gebruiken. Maar wij willen meer dan een intentieverklaring, namelijk een grondig onderzoek naar welke plaats een stedelijk warmtenet kan innemen in de strategie voor Leuven Klimaatneutraal.”

David Dessers (gemeenteraadslid): “In de discussies tussen de partners van LKN2030 is er al wel eens gesproken over een warmtenet, maar erg concreet is het allemaal nog niet. Met Groen maakten we een achtergronddossiertje, waarin de techniek wordt toegelicht. Wij stellen nu voor dat Leuven een haalbaarheidsstudie laat maken waarin het potentieel voor een warmtenet wordt onderzocht. De eerste stap daarvoor is het maken van een warmtekaart, die in beeld brengt waar enerzijds grote warmteproducenten zitten (die mogelijk restwarmte hebben) en anderzijds waar de warmtevraag geconcentreerd is. Op basis daarvan kan dan studiewerk gebeuren en kunnen bijkomende pilootprojecten worden opgestart.”

David Dessers en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

Dossier

Gesloten winkeldeuren voor een klimaatneutraal Leuven, het kan

10/01/2014

Het is moeilijk te begrijpen, maar zelfs bij zeer lage temperaturen laten erg veel winkels gewoon hun deuren open staan. Groen wil een klimaatneutrale stad en wil winkeliers helpen om hun energiefactuur te doen dalen. De stad zou nieuwe initiatieven moeten nemen om winkeliers ervan te overtuigen hun deuren te sluiten.

UNIZO-Limburg en de stad Hasselt starten, samen met het Vlaamse Energieagentschap, een campagne om winkeliers ervan te overtuigen om op koude dagen hun deuren gesloten te houden. De stad Hasselt overweegt zelfs om een CO2-taks in te voeren als deze campagne geen effect zou hebben.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Heel wat winkels verbruiken op koude dagen onnodig veel energie door hun buitendeuren gewoon open te laten staan. Het klassieke argument is dat de klanten anders gewoon niet binnen zouden komen. Het kan nochtans anders. Er zijn heel wat relatief eenvoudige oplossingen om dat enorme energieverlies op koude dagen te verminderen. Enkele winkels sensibiliseren nu al hun klanten met berichten op hun deuren, of kiezen voor goede technische oplossingen, zoals schuifdeuren of luchtgordijnen.”

De stad Leuven nam eerder al initiatieven, zonder succes. Het is tijd voor een nieuwe campagne, samen met UNIZO. Als Leuven klimaatneutraal wil worden, dan ligt hier een grote kans om winkeliers te overtuigen van het nut van maatregelen. En de cijfers spreken voor zich. In de meeste gevallen is er met gemak 30 tot 40% op de energierekening te besparen door het nemen van eenvoudige maatregelen en aanpassingen. Een winkeldeur van 3 x 2 meter die altijd open staat, kost aan warmteverlies zo’n € 3.000 per jaar (gemiddeld). (Zie: http://www.klimaatverbond.nl/projecten/houd-de-warmte-binnen .)

David Dessers (gemeenteraadslid): “Wij stellen voor dat de stad gaat overleggen met UNIZO over hoe ook in Leuven nog dit jaar een campagne kan worden opgestart. UNIZO ontwikkelde al speciaal promomateriaal, dat kan ook gebruikt worden in Leuven. Daarnaast kan de stad zelf ondersteunend materiaal ontwerpen, zoals een sticker ‘Leuven klimaatneutraal, ik doe mee!’. Het kan nuttig zijn premies te voorzien voor kleinere winkels die investeringen willen doen, zoals voor schuifdeuren. En als er niets verandert, zou ook gedacht kunnen worden aan meer sturende maatregelen, zoals in Hasselt.”

Fatiha Dahmani en David Dessers, gemeenteraadsleden

Leuven mist de kans op een echte transitie naar de duurzame en rechtvaardige ecostad van morgen

16/12/2013

Tijdens de gemeenteraad van december zal er gedebatteerd worden over het meerjarenplan 2014-2019 en de begroting 2014. Groen is gematigd tevreden over het feit dat de besparingen niet leiden tot forse inkrimpingen van personeel of dienstverlening, maar maakt zich toch zorgen over de perspectieven voor de meest kwetsbaren, onder meer op de woningmarkt. Groen is verder bijzonder teleurgesteld in een aantal inhoudelijke keuzes. Dit is het moment voor eenduidige en structurele keuzes voor een klimaatneutrale stad van de toekomst. Leuven laat die kans liggen, en kiest zelfs ondubbelzinnig voor een mobiliteitsbeleid dat ons enkel terug naar het verleden kan brengen.

Voor het eerst werkt Leuven in het kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus met een financieel meerjarenplan. Daarin moet het stadsbestuur de financiële vertaling van de inhoudelijke keuzes voor de volgende jaren vastleggen. Samen met de begroting 2014 die ook voorligt, ontstaat zo een beeld van de echte prioriteiten en visie van dit stadsbestuur.

Het zijn momenteel budgettair moeilijke tijden voor alle overheden. In die context is het essentieel dat enerzijds de besparingen niet worden afgewenteld op de meest kwetsbaren, en dat anderzijds prioritair wordt geïnvesteerd in oplossingen van de toekomst, niet van het verleden. Als we dat principe als graadmeter nemen, is het resultaat gemengd: van gematigd positief, tot uitermate negatief.

 1. Het is duidelijk, bij een grondige lezing van de documenten, dat er in veel opzichten aanzienlijk wordt bespaard, over de hele lijn. Dat dat niet leidt tot forse verminderingen van het personeelsbestand of de basisdienstverlening is op zich een goede zaak. Leuven doet het in die zin beter dan sommige andere steden, maar dat ligt ook in belangrijke mate aan het socio-economisch profiel van deze stad. Toch is waakzaamheid geboden. We betreuren dat de omvang van de besparingen die de stad het OCMW heeft opgelegd relatief gezien groter is dan wat de stad zichzelf heeft opgelegd. De manier waarop binnen het OCMW die zware besparingen zijn omgezet in beleid, is voor ons wel aanvaardbaar. Verder hebben we veel moeite met maatregelen als het schrappen van de steun voor de papierslag door jeugdverenigingen.
 2. In tijden van toenemende ongelijkheid en maatschappelijke verharding blijft er een reëel risico voor de meest kwetsbaren in onze stad. Velen zijn al weggetrokken uit Leuven, anderen schuiven steeds verder in de marge van de samenleving. Hoewel het stadsbestuur een reeks sociale inspanningen levert, en bv. investeert in kinderopvang, blijft de eindbalans niet goed genoeg. Zo blijven we erbij dat dit stadsbestuur te weinig ambitieus is op het vlak van woonbeleid. We hadden graag gezien dat het AGSL een taakverruiming kreeg tot een meer actieve actor op de woningmarkt, sterker vertrekkend van innovatieve woonconcepten als samenhuizen en gericht op versterking van de huursector. Die trendbreuk komt er niet. Wat nu zal geïnvesteerd worden in wat omschreven wordt als betaalbaar wonen zal onvoldoende effect hebben. De tweedeling op de Leuvense woningmarkt zal nog toenemen.
 3. Met veel bombarie aankondigen dat je klimaatneutraal gaat worden is één zaak, die keuze omzetten in structureel beleid is iets anders. En wat dat betreft, zijn we bijzonder teleurgesteld. Leuven klimaatneutraal blijft ‘een hoofdstuk’ naast de andere, wat men ook beweert. Het is niet het principe dat consequent wordt doorgevoerd in alle beleidsdomeinen, zelfs integendeel. Er worden enkele goede eerste stappen gezet in de richting van energetische renovatie van gebouwen. Dat kan een positief effect hebben, al zal het lang niet genoeg zijn. Om echt de transitie naar een klimaatneutrale stad in te zetten, moet men structureel de wissels omzetten. En de beleidsintenties op het vlak van mobiliteit bewijzen dat het stadsbestuur dat nu net niet wil doen. Men kan nog honderd vormen van newspeak uitvinden die het project omschrijven als een ‘randparking’ of als een ‘overgangsmaatregel’, de voorziene Bruulparking heeft absoluut niets met klimaatneutraliteit te maken, integendeel. Het zal voor lange tijd bezoekers per auto tot diep in de stad aantrekken, en zo een verkeerd mobiliteitsysteem betonneren. Wat men daarnaast wil investeren in fietsbeleid, is een lachertje. Wat men waarschijnlijk pragmatisme zal noemen, is zonder meer een keuze voor de oplossingen van gisteren.
 4. Ten slotte hebben we de sterke indruk dat een aantal beloftes van het stadsbestuur in de feiten al terug zo goed als begraven zijn. Zo is het opvallend dat er rond participatie door burgers weinig of niets zal veranderen. In de meerjarenbegroting worden wel enkele budgetten voorzien voor participatie, maar samen met wat er in de bestuursnota staat kunnen we toch besluiten dat er geen sprake is van een kentering op dat vlak. Verder valt op waar blijkbaar de echte prioriteiten liggen voor het stadsbestuur. De Bruulparking moet er koste wat het kost (letterlijk zelfs) komen, maar investeren in de jeugd via Hal 9 op de Werkplaatsen zit er niet in. En de beloofde nieuwe podiumkunstenzaal krijgt enkel een ‘haalbaarheidsstudie’.
Dat het stadsbestuur een financieel debacle kan vermijden, is lovenswaardig. Maar het is niet genoeg. Niet alleen blijven de risico’s voor de sociaal meest kwetsbaren veel te groot. Het stadsbestuur durft het niet aan om structurele keuzes te maken voor duurzaamheid, en begraaft zo het eigen streven naar klimaatneutraliteit. Dat laatste is een gevaarlijke vorm van kortetermijndenken, waarvoor we als stad nog een zware maatschappelijke en financiële prijs zullen betalen. Dit was het moment om voluit te beginnen met de koerswijziging naar een duurzame en rechtvaardige ecostad. De plannen die nu voorliggen, bewijzen dat dit stadsbestuur het niet aandurft om echt te kiezen voor die transitie, en dat is een bijzonder slechte zaak.

Fatiha Dahmani, fractieleidster

Leuven Klimaatneutraal van start: daden graag nu, en zeker geen promotie van kernenergie

09/11/2013

Vandaag werd Leuven Klimaatneutraal 2030 (LKN 2030) gelanceerd met een groot startevenement. Groen is blij dat de campagne kan starten met een breed platform, maar maakt zich tegelijk zorgen. Het komt in de eerste plaats aan de overheid toe om nu duidelijke keuzes te maken. Van de partners van LKN mag men verwachten dat ze ook echt nieuwe initiatieven nemen. En voor de promotie van kernenergie is er echt geen plaats in LKN 2030…

De campagne om Leuven klimaatneutraal te maken tegen 2030 ging vandaag officieel van start met een groot evenement. Groen is blij dat heel wat burgers, organisaties en bedrijven mee hun schouders willen zetten onder deze campagne. Nu de organisatiestructuur voor LKN 2030 stilaan op punt staat, is de voorbereidende fase achter de rug.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “We zijn verheugd over het succes van de voorbereiding van LKN 2030 tot nu toe. Maar we willen nu ook daden zien, zeker van het stadsbestuur. Het hebben van een brede structuur mag immers geen excuus zijn voor het stadsbestuur om zelf niets te doen. In de beleidsverklaring van het stadsbestuur stonden bitter weinig concrete verbintenissen. Wat er wel duidelijk in stond, is dat men koste wat het kost wil doorgaan met de bouw van de Bruulparking. En dat staat zonder meer haaks op het streven naar klimaatneutraliteit, wat ook duidelijk blijkt uit het wetenschappelijk rapport voor LKN 2030. Een beslissend moment zal de bespreking worden van de meerjarenbegroting, tijdens de gemeenteraad van december. Dan zullen weten wat het stadsbestuur echt van plan is.”

David Dessers (gemeenteraadslid): “Het is op zich natuurlijk goed dat veel partners willen aansluiten bij LKN 2030, maar dat simpele feit volstaat niet. Wie meedoet, zou zich ook echt moeten engageren om sterke en nieuwe initiatieven te nemen. Op basis van wat we nu weten, is dat voor een aantal partners niet het geval. Zeggen dat men “duurzame mobiliteit gaat aanmoedigen” (KBC) is wel erg vaag. En de “aansluiting van decentrale productie op het net” (Eandis) is zeker nuttig, maar het valt te hopen dat men dat sowieso al deed, los van LKN 2030. We vragen dus dat de raad van bestuur van LKN 2030 van de partners eist dat er sterke, controleerbare en vooral nieuwe verbintenissen komen van de partners, geen herverpakking van regulier beleid met een groene saus. En wat we al helemaal niet willen, is dat er binnen LKN 2030 plaats wordt gemaakt voor bedrijven die actief nucleaire energie willen promoten, zoals het bedrijf MMR, een van de stichtende leden van LKN 2030. Ook daarover is het wetenschappelijk rapport voor LKN 2030 erg duidelijk. We vragen hierover duidelijkheid van de raad van bestuur. Het project om Leuven klimaatneutraal te maken mag op geen enkele manier een promotie van kernenergie worden.”

Tie Roefs (provincieraadslid en lid raad van bestuur Dijledal): “Uit het wetenschappelijk rapport blijkt dat 60% van de CO2-uitstoot in Leuven wordt veroorzaakt door gebouwen. Wij willen dan ook dat de sociale huisvestingsmaatschappijen voluit kiezen voor een klimaatneutraal engagement. In de raad van bestuur van Dijledal hebben we voorgesteld dat de maatschappij ook mee zou participeren in de structuur van LKN 2030. Voor een lidmaatschap in de algemene vergadering was het blijkbaar al te laat. Dat is zonder meer een gemiste kans. Naast de stad zelf zijn ook AGSL en het OCMW ondertussen vertegenwoordigd in LKN 2030. Wij vragen dat Dijledal er alles aan doet om een structurele participatie te verzekeren en ook voluit werk maakt van klimaatneutrale sociale huisvesting.”

Fatiha Dahmani, David Dessers en Tie Roefs

Groen deed rondvraag over toekomst station Wijgmaal

12/10/2013

Het stationsgebouw van Wijgmaal krijgt een nieuwe bestemming. Het stadsbestuur heeft een concessie uitgeschreven om een investeerder te vinden. Maar wat willen de inwoners van Wijgmaal zelf met deze plek? Groen ging het hun vragen, en pleit voor actieve participatie rond dit project.

Vrijdagochtend aan het station en zaterdagvoormiddag in buurt heeft Groen de mensen aangesproken en hun gevraagd wat zij zouden wensen dat er met de invulling van het oude stationsgebouw zal gebeuren. Het gebouw is er heel erg aan toe. De stad zoekt een investeerder en schreef een concessie uit. In de loop van de volgende weken kunnen kandidaten zich melden. Binnen het project moeten een commerciële en een gemeenschapsruimte voorzien worden.

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): “Wij vinden het belangrijk om ook de stem van de mensen van Wijgmaal zelf te horen. Het zou jammer zijn als er een invulling komt die helemaal niet aansluit bij wat de inwoners nuttig of nodig vinden in hun omgeving. Daarom hebben we die bevraging georganiseerd. We hopen dat de stad echte participatiemogelijkheden voorziet voor de bevolking en rekening houdt met hun wensen. Uit de bevraging kwam heel wat interessante voorstellen. Ten eerste viel op dat iedereen blij is dat het gebouw een hernieuwde bestemming zal gaan krijgen. Men hoopt wel dat het gebouw in de originele staat zal hersteld worden. Ten tweede hoorden we van veel mensen dat ze het heel belangrijk vinden dat het een ontmoetingsplaats wordt, een aangename pleisterplaats voor de mensen van Wijgmaal, de treinreizigers en de voorbijrijdende fietsers.”

Een overzicht van enkele van de vele voorstellen die we hoorden:

 • Maak er een soort wijkcentrum van met een zaaltje dat mensen of verenigingen kunnen huren voor activiteiten.
 • Gebruik dat wijkcentrum als culturele ontmoetingplaats, voor expo’s, lezingen of optredens. 
 • Zorg voor een verwarmde wachtruimte waar mensen op de trein of bus kunnen wachten. Een ticketautomaat voor treintickets, toiletten en een elektronisch bord met treininformatie zouden zeker nuttig zijn.
 • Voorzie meer fietsenstallingen in de buurt van het station en zorg zo mogelijk voor een Fietspunt, waar ook kleine herstellingen kunnen worden uitgevoerd.
 • Maak er een plek van waar mensen kunnen telewerken, met gratis Wifi.
 • Zorg voor een gezellig café of een koffiebar in het gebouw.
 • Zorg ervoor dat mensen daar ook een krant kunnen kopen (de laatste krantenwinkel in Wijgmaal is onlangs gesloten).
 • Maak er een uitleenpunt van de bibliotheek van, een boekenwinkeltje of een literair café met bijvoorbeeld voorleesmomenten voor kinderen.
 • Maak er een kinderopvang of crèche van.
Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Onze bevraging was zeer nuttig. Het is duidelijk dat de inwoners zich betrokken voelen bij wat er met het gebouw zal gaan gebeuren. We hopen dat het stadsbestuur ook actief gebruik zal maken van de ideeën van de inwoners, en dat door de organisatie van een actief participatietraject. Om te garanderen dat de gemeenschapsfuncties die zullen worden voorzien in het project ook echt aansluiten bij wat de mensen zelf willen, zou het beter zijn als de stad zelf ook investeert in het gemeenschapsgedeelte van het project, en het niet volledig overlaat aan een privé-investeerder. Zo zou men een belangrijk signaal geven aan de bevolking van Wijgmaal dat men iets positiefs voor hen wil doen.”

Hilde Van Wichelen en Fatiha Dahmani