06 november 2009

Nieuws uit de gemeenteraad

Wil je meer weten over onze activiteiten in de gemeenteraad van september, klik dan hier.

30 oktober 2009

Groen! vraagt een ‘Kopenhagen-engagement’ van de stad

22 oktober 2009

Binnen enkele weken vindt in Kopenhagen de levensbelangrijke wereldklimaatconferentie plaats. In Kopenhagen zal er hopelijk overeenstemming komen over een rechtvaardig klimaatakkoord dat ervoor kan zorgen dat we een klimaatchaos kunnen vermijden.
Iedereen heeft een rol te spelen in de aanpak van de klimaatuitdaging, ook de lokale besturen, en dus ook de stad Leuven. Groen! heeft de voorbije jaren al ettelijke voorstellen geformuleerd om te komen tot een echt Leuvens klimaatbeleid, een vraag die de meerderheid tot nu toe steeds afwees.

Groen! vraagt nu dat het stadsbestuur zich op korte termijn uitspreekt over een concreet ‘Kopenhagen-engagement’, en daarmee aan de burgers aangeeft dat ze deze politieke uitdaging serieus neemt.

De voorstellen die we tot nu toe formuleerden kunnen zeker onderdeel zijn van zo’n engagement. We denken onder meer aan onze ideeën over een klimaatstraat, elektrische auto’s op groene stroom, groene spaarkaart… We willen daar vandaag nog een nieuw voorstel aan toevoegen.

Martina Hülsbrinck: “Concreet stellen we voor dat de stad Leuven op haar website een aparte portaalbladzijde opent om aan haar burgers een gebundeld aanbod met informatie en praktische steunmaatregelen rond duurzaamheid ter beschikking te stellen. Zo’n aparte site ‘Duurzaam Leuven’ kan het knooppunt worden voor alle burgers die zelf groene keuzes willen maken. De site kan informatie bevatten over initiatieven die al bestaan in Leuven, zoals autodelen, fair trade gemeente, Netwerk Duurzaam Leuven, Voedselteams, Energiesnoeiers, … Daarnaast zou er een goed en handig overzicht kunnen gegeven worden van alle bestaande ecologische ondersteuningmaatregelen van de diverse overheden. Tegelijk zou de site een vertrekpunt kunnen zijn om allerlei nieuwe acties te lanceren, zoals: bereken je ecologische voetafdruk, eet duurzaam in Leuvense restaurants, thuis, op school en op je werk, maak je tuin klimaatvriendelijk, klimaatstraatfeest, …”

Fatiha Dahmani: “We vragen dat het stadsbestuur zich er eindelijk toe engageert om een klimaatvriendelijke stad te worden. Eerder stelden we al voor dat Leuven zou toetreden tot het zogenaamde ‘burgemeestersconvenant’. Het gaat daarbij om een grote groep van Europese steden die op het vlak van energiebeleid verder willen gaan dan de Europese 20-20-20-doelstelling. Ze krijgen daarvoor extra steun. Onze groene vraag werd afgewezen door het stadsbestuur. Het wordt tijd dat men dat standpunt herziet, en wel toetreedt tot het convenant. Daarmee zou eindelijk aan de Leuvense burgers het signaal gegeven worden dat Leuven het meent en écht iets wil doen om de klimaatuitdaging aan te pakken.”

Martina Hülsbrinck en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

09 september 2009

Nieuws uit de gemeenteraad

Door de voorbije verkiezingscampagne stonden we een beetje achter, maar ondertussen hebben we de fractiebrief met nieuws van onze raadsleden van januari tot juni weer bijgewerkt. Je kunt de fractiebrieven vinden op deze bladzijde.

10 augustus 2009

Maak van Bondgenotenlaan Klimaatstraat


Groen! stelt voor dat een project wordt opgestart om van de Leuvense Bondgenotenlaan een ‘klimaatstraat’ te maken. In Amsterdam werd onlangs een interessant gelijkaardig project opgestart. Dat kan als voorbeeld dienen voor Leuven.

We hebben nood aan zoveel mogelijk slimme en doelgerichte initiatieven die concreet iets kunnen doen aan de klimaatuitdaging. Dat kan en moet ook op stedelijk niveau gebeuren. Voorlopig weigert de stad Leuven nog altijd om in haar beleid uitdrukkelijke klimaatdoelstellingen op te nemen. Er wordt ook zo goed als niet ingespeeld op internationale projecten waardoor men onder meer extra Europese subsidies zou kunnen krijgen voor innovatieve projecten. Dat Leuven zo terughoudend blijft wanneer het over lokaal klimaatbeleid gaat, is betreurenswaardig. Niet alleen worden kansen gemist om efficiënte antwoorden te bieden op de klimaatuitdaging. Het is ook telkens een gemiste kans om werk te maken van stedelijke vernieuwing, via het opzetten van speciale pilootprojecten.
Raadslid Fatiha Dahmani: “In onze reeks ‘beelden van een groene stad’ hebben we een nieuw voorstel uitgewerkt. Wij stellen voor om van de Bondgenotenlaan een heuse klimaatstraat te maken. Dat dat kan, bewijst men in Amsterdam, waar er een interessant proefproject is opgestart voor de Utrechtsestraat. Het project komt er op initiatief van een samenwerkingsverband van individuen, bedrijven en overheden, en is er specifiek op gericht om technologische innovatie te stimuleren om zo minder energie te gebruiken. Een dergelijk project hoort ook in Leuven thuis.”

Het Amsterdamse project loopt sinds begin juni. Het gaat daarbij onder meer over het gezamenlijk inzamelen van afval via kleinere elektrische wagens, het leveren van alle goederen vanaf een centraal punt eveneens via elektrische wagens, een aanpassing van de verlichting, tramhaltes verlicht op zonne-energie, slimme energiemeters, een energiescan voor de ondernemers…

Fatiha Dahmani: “We stellen voor dat Leuven op korte termijn werk maakt van speciaal platform, dat op professionele wijze middelen en mensen kan verzamelen om ecologische voorbeeldprojecten op te starten. Zo’n platform kan vertrekken vanuit het huidig Netwerk Duurzaam Leuven. Vanuit dat platform kan dan begonnen worden met een proefproject om van de Bondgenotenlaan een klimaatstraat te maken.”

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid


(Voor het volledig dossier, en andere voorstellen in de reeks 'Beelden van een groene stad', zie deze pagina.)

01 juli 2009

Groen! wil ziekenhuismuseumGroen! roept de verschillende verantwoordelijken op om bij de uitwerking van de site Sint-Pieter en Sint-Rafaël een ziekenhuismuseum te realiseren. Dat kan door het behoud van een waardevol gebouw als het Kankerinstituut.

Indien alles naar wens verloopt, zal tegen 2013 de site van Sint-Pieter en Sint-Rafaël door het universitaire ziekenhuis ontruimd zijn. Een projectontwikkelaar zal dit gebied dan omvormen tot een woongebied met circa 850 woningen. Ook is er plaats voorzien voor horeca, handel en diensten. Ook wordt de overwelfde Dijle opengelegd. Groen!-Leuven vindt de herwaardering van deze site een goede zaak. Het project maakt het wonen in de binnenstad opnieuw aantrekkelijk en betekent een stimulans die de opwaardering van de benedenstad ten goede zal komen.

Raadslid Frans Dumont: “De herwaardering van de ziekenhuissite mag echter niet ten koste gaan van een aantal waardevolle gebouwen, die deel uitmaken van het projectgebied. Wij denken hierbij aan het Kankerinstituut. Dat werd als het eerste universitair ziekenhuis van Leuven door Monseigneur Ladeuze in 1928 geopend. Het gebouw kwam dankzij de solidariteit van de Belgische bevolking tot stand. Zowel het interieur als de buitengevel zijn erg waardevol. Het Kankerinstituut legde zich naast de behandeling van de ziekte ook toe op het onderzoek en het onderwijs in de strijd tegen de kanker. Het gebouw verdient om deze uiteenlopende redenen behouden te worden.”

Met het behoud van het Kankerinstituut kan een belangrijk project gerealiseerd worden, met name de uitwerking van een ziekenhuismuseum.

Raadslid Fatiha Dahmani: “Het historisch archief van het UZ Leuven archiveert en bewaart heel wat waardevol academisch erfgoed, zoals allerlei soorten bedden, onderzoektafels, rolstoelen, karren, kasten, medische toestellen en verpleegmateriaal. Het zou zonde zijn mocht dit unieke erfgoed naar elders verhuizen of, nog erger, definitief verloren gaan. Groen! vraagt aan de Universiteit en het stadsbestuur dan ook om in een deel van het Kankerinstituut een ziekenhuismuseum te huisvesten. Zo kan een cruciaal element van het Leuvense erfgoed op een goede manier behouden en gevaloriseerd worden.”

Frans Dumont en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

22 april 2009

Een trap voor iedereen


18 april 2009


Deze voormiddag voerde een delegatie van de Leuvense Groenen actie ter hoogte van de monumentale trap naar het stadskantoor op het Martelarenplein. Met deze actie wil Groen! de moeilijke toegankelijkheid van het stadskantoor voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen aanklagen.


Frans Dumont: “Een trap moet niet alleen mooi zijn, hij moet zeker ook praktisch bruikbaar zijn, voor iedereen. Veel mensen hebben last met de grote treden van deze trap. Voor wie geen erg lange benen heeft is het niet erg gemakkelijk om vlot naar boven of beneden te gaan. Voor wie in een rolstoel zit, of met de kinderwagen is, is het helemaal niet te doen. Die mensen kunnen gebruik maken van de lift in het nieuwe KBC-kantoor. Maar veel mensen weten dit waarschijnlijk niet. De lift zelf is ook niet echt optimaal.”


Via een ‘wedstrijdje om ter snelste de trap bestijgen met een kinderwagen of rolstoel’ vroeg Groen! dat het stadsbestuur deze trap zou aanpassen om er een trap voor iedereen van te maken.


Fatiha Dahmani: “Het is niet echt te verantwoorden dat mensen verplicht worden een lift te gebruiken, of een heel stuk om te moeten gaan, als ze naar het stadskantoor willen gaan. Dat is uiteindelijk toch het huis van alle burgers. Volgens ons is het perfect mogelijk om minstens een deel van de trap om te bouwen, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Als voorbeeld kunnen we verwijzen naar de trap zoals die gebouwd is aan het Europees Parlement. Die trap staat een gecombineerd gebruik toe: als gewone trap (met voldoende kleine treden) en als berijdbare helling. We zullen aan het stadsbestuur voorstellen om deze mogelijkheid te onderzoeken.”

(Een dossier over onze voorstellen en meer foto's kun je hier vinden.)


Frans Dumont en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

06 april 2009

Groen! vraagt dat Leuven kiest voor elektrisch vervoer op groene stroom


Onlangs kondigde Amsterdam aan – op initiatief van een wethouder van GroenLinks – dat de stad zich volop wil voorbereiden op de mogelijkheden van elektrisch vervoer. Tegen 2040 zouden zowat alle auto- en scooterkilometers elektrisch kunnen zijn. Amsterdam schakelt zich daarmee als proefproject in in een ruimer nationaal plan om elektrisch rijden te ondersteunen.

Elektrisch vervoer staat aan de rand van een grote doorbraak. Het is een technologie die erg veel kansen biedt. Ze zorgt voor minder luchtvervuiling en lawaai, en is dus uitstekend geschikt voor een stedelijke omgeving. De overheden en bedrijven die nu inzetten op de verdere ontwikkeling van deze technologie, in een ruimer structureel kader, versterken hun toekomstige positie. Groen! vraagt dat Leuven – in navolging van Amsterdam – ook voluit kiest voor de mogelijkheden van duurzaam elektrisch vervoer, op groene stroom, en stelt daarvoor een actieplan voor, een volgend voorstel in haar reeks ‘Beelden van een groene stad’.

Raadslid Fatiha Dahmani: “Wij willen dat Leuven zich nu al gaat voorbereiden op deze toekomstgerichte groene technologie. Die biedt ecologische en economische voordelen. We hebben echt oplossingen nodig om iets te doen aan de luchtvervuiling in deze stad, iets wat het huidig stadsbestuur nog steeds verwaarloost. Laten we dus die autokilometers die we kunnen vermijden, ook effectief vervangen door duurzamere oplossingen. En die autoverplaatsingen die overblijven, kunnen het best verlopen via de meest duurzame technologie. Elektrisch rijden, als dat gebeurt op groene stroom, biedt veel perspectieven. Door nu zo’n groene keuze te maken, kan Leuven ook een innovatieve economische impuls geven.”

Jan Mertens: “We stellen een concreet actieplan voor voor de stad. In de eerste plaats betekent dat een principiële keuze om met deze technologie aan de slag te gaan. Verder kunnen de eigen stadsdiensten de volgende jaren ook gaan experimenteren met elektrische voertuigen. Een belangrijk speerpunt zou de organisatie, in 2010, van een grote conferentie over elektrisch rijden moeten zijn. Leuven kan als gaststad hiervoor samenwerken met de universiteit. Leuven zou zich daarbij meteen als proefproject kunnen aanmelden, en in functie daarvan duurzame contacten opbouwen met steden als Amsterdam.”

(Het volledig dossier kun je hier vinden.)

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid
Jan Mertens

11 februari 2009

Ook Leuven moet klimaatstad worden

Gisteren hebben in het Europees Parlement vertegenwoordigers van zowat 370 Europese steden een ‘burgemeestersconvenant’ ondertekend waarin ze zich ertoe verbinden om een actief lokaal beleid te gaan voeren om de klimaatopwarming tegen te gaan. Hun engagement houdt in dat ze beter willen presteren dan de doelstellingen die de EU zichzelf heeft opgelegd. In het zogenaamde 20-20-20-doel verplicht de EU zichzelf om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen, het aandeel hernieuwbare energie tot 20% te verhogen en de energie-efficiëntie met 20% te verbeteren. Voor België hebben Antwerpen, Brussel, Genk, Gent, Hasselt en Luik de tekst ondertekend.

Met de inzet van deze steden zal 8 miljard euro aan energiekosten kunnen bespaard worden, wat ook een groot pak jobs zal opleveren. De steden die deelnemen moeten binnen het jaar een concreet actieplan voorleggen aan de Europese Commissie. Binnen de twee jaar komt er een controle- en opvolgingsmechanisme. Het convenant laat voorlopig nog heel wat ruimte voor diverse soorten acties. Alleen tekenen is nog niet noodzakelijk een garantie dat er echt een ambitieus plan komt met ook sterke eigen engagementen door de lokale overheden zelf. Maar het is alleszins een eerste stap. De steden die deelnemen krijgen trouwens van de Commissie betere toegang tot gelden van de Europese Investeringsbank, waarmee ze ecologische reconversiemaatregelen kunnen financieren.

Groen! begrijpt niet dat Leuven niet bij de eerste ondertekenaars van dit convenant zit. Deze burgemeesters hebben goed begrepen wat er de volgende jaren op het spel staat. Meer dan de helft van de broeikasgasemissies wordt gecreëerd in en door steden. 80% van de bevolking woont en werkt in steden, waar tot 80% van de energie wordt geconsumeerd. Lokale besturen hebben vaak veel meer controle over heel wat factoren die het uitzicht en de werking van steden bepalen, zij hebben dus de sleutel in handen voor een ander klimaatbeleid. Zij moeten dus de koplopers worden. En eens te meer is Leuven niet bij die koplopers.

Fatiha Dahmani: “Het wordt stilaan beschamend dat Leuven nog maar eens een kans mist om zich te profileren als een toekomstgerichte ecostad. Steeds opnieuw probeert het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid van zich af te schuiven naar de hogere overheden of naar privépartners. Deze steden bewijzen dat het wel anders kan. Zij zullen een concreet klimaatplan moeten maken met heldere engagementen. Maar daarmee maken ze zich klaar voor de toekomst, en krijgen ze ook nog eens uitzicht op extra subsidies om deze omslag vorm te geven. Waar wacht Leuven nog op? Tijdens de gemeenteraad volgende maandag zullen we het stadsbestuur hierover ondervragen en voorstellen dat nog voor de zomer op de gemeenteraad een beslissing wordt genomen over een Leuvense deelname aan dit project van het burgemeestersconvenant. Nu tekenen is een eerste symbolische stap, die niet al te moeilijk is. En daarna moet er dan een concreet en ambitieus actieplan komen.”

De tekst van het burgemeestersconvenant is te vinden via deze website: http://www.eumayors.eu

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid

21 januari 2009

Verkeerssituatie Keizersberg verdient eindelijk een oplossing


De verkeerssituatie onderaan de Keizersberg, aan het kruispunt met de Mechelse en de Riddersstraat is complex en gevaarlijk. Met name voor de fietsers die de Keizersberg afdalen is de situatie erg onveilig. Het wegdek ligt er heel slecht bij, wat vooral voor fietsers risicovol is. Voor de auto’s is het kruispunt te breed en onoverzichtelijk, waardoor ze in veel gevallen te ver het kruispunt oprijden of denken dat ze voorrang hebben wanneer dat niet het geval is. Elk jaar gebeuren er ongevallen waarbij fietsers worden aangereden.


Marleen Demuynck: “Dat het hier gevaarlijk is, is al erg lang geweten. Heel veel burgers, onder meer verenigd in het comité 3012WD, vragen terecht al vele jaren dat er eindelijk een veilige oplossing wordt uitgewerkt voor dit kruispunt. Maar telkens blijft het antwoord van het stadsbestuur bij vage beloften. Dit kan echt niet langer. Wij vragen dat er op zeer korte termijn een beslissing wordt genomen om tot een veilige verkeerssituatie te komen op dit kruispunt. Zeker nu de volgende jaren het hele gebied rond de Vaartkom verder ontwikkeld zal worden kan een structurele oplossing voor dit kruispunt niet uitblijven. Het stadbestuur zou bij het uitwerken van die oplossing actief moeten samenwerken met de betrokken burgers.”


Fatiha Dahmani: “Aan de gemeenteraad van 26 januari willen we een concreet voorstel ter stemming voorleggen. We weten dat het kruispunt onderaan de Keizersberg erg complex is, maar dat mag geen excuus zijn om nog langer te wachten met een oplossing. Ons voorstel bestaat uit twee elementen. Ten eerste vragen we dat het stadsbestuur op korte termijn een verkeersstudie laat maken voor dit kruispunt waarbij drie alternatieve oplossingsscenario’s worden uitgewerkt (bv. met of zonder een rond punt, met mogelijke herpositionering van de uitgang van de Riddersstraat, …). Voor die studie kan een extern bureau of een eigen dienst gebruikt worden. Bedoeling moet wel zijn om binnen een zestal maanden een concreet voorstel met drie opties klaar te hebben. Vervolgens zou het stadsbestuur een actief overleg moeten opstarten met de bewoners over die drie alternatieven, waarna in gezamenlijk overleg de beste optie kan gekozen worden. Ten tweede vragen we dat er onmiddellijk al voorlopige maatregelen worden genomen om de verkeerssituatie overzichtelijker te maken. Het wegdek zou voldoende moeten hersteld worden, en er zou een duidelijk in kleur gemarkeerde fietsvoorkeurstrook op de weg moeten worden aangebracht. Zo kunnen de automobilisten die het kruispunt oprijden onmiddellijk zien waar ze halt moeten houden. Zo’n gekleurde strook is natuurlijk geen structurele oplossing, maar ze kan toch al voorlopig tot een verbetering leiden.”

Marleen Demuynck en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

19 januari 2009

Groen! wil meetpunt fijn stof in Leuven

De voorbije jaren hebben de groene gemeenteraadsleden reeds verschillende malen gevraagd om metingen te organiseren in Leuven om eindelijk een juist zicht te krijgen op de concentraties van fijn stof. Die vraag werd steeds min of meer afgewimpeld met een verwijzing naar de Vlaamse overheid die maar zou moeten instaan voor zo’n metingen. Politiek is dat een erg onbevredigend antwoord, Leuven kan en moet meer doen om greep te krijgen op de luchtvervuiling. Heel veel beleidsmaatregelen die op lokaal vlak kunnen beslist worden kunnen wel degelijk effect hebben op het fijn stof. Met de discussie over wie het meetpunt moet plaatsen wordt ook dat debat netjes naar achter geschoven, en dat kan niet langer. Nu is er een concrete aanleiding die bewijst dat het op stadsniveau wel anders kan.

Fatiha Dahmani: “Dit weekend verklaarde Vlaams minister Crevits tijdens de nieuwsjaarsreceptie van de CD&V in Brugge dat zij subsidies zal geven aan die stad voor de aankoop van een meettoestel voor fijn stof. Hiermee is voldoende bewezen dat er geen excuus meer is voor het Leuvens stadsbestuur. Het meettoestel zal in overleg tussen de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij op een goede locatie worden geplaatst in de West-Vlaamse stad. Voor ons is het duidelijk: wat in Brugge kan, moet in Leuven ook kunnen. Wij roepen het stadsbestuur dan ook op om op korte termijn een dossier voor te bereiden om gezamenlijk met de Vlaamse overheid in Leuven een meetpunt voor fijn stof te installeren. Wij zullen hierover een vraag stellen tijdens de volgende gemeenteraad van 26 januari.”

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid

09 januari 2009

Nieuws uit de gemeenteraad van november

Wil je meer weten over onze activiteiten in de gemeenteraad van november, klik dan hier.